poprzednie przepisy

art. 6
1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum oraz nad pracą Dyrektora Centrum, zwanego dalej „Dyrektorem”, z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

2. W ramach nadzoru Minister:

1) uchyla sprzeczne z prawem decyzje Dyrektora;

2) sprawuje kontrolę finansową nad Centrum i powołuje w tym celu własne zespoły kontrolne i biegłych rewidentów;

3) rozpatruje sprawozdania Dyrektora z działalności Centrum.

3. Minister przedstawia Sejmowi i Senatowi roczną informację z działalności Centrum.

Rozdział 2

Organy i organizacja Centrum

art. 7
Organami Centrum są:

1) Dyrektor;

2) Rada Centrum, zwana dalej „Radą”.
art. 8
1. Dyrektor jest powoływany przez Ministra spośród dwóch kandydatów wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzanego przez Radę.

2. Kandydatem na Dyrektora może być wyłącznie osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w za­rządzaniu badaniami naukowymi albo przed­się­wzię­ciami w sektorze gospodarczym lub finansowym.

3. Kadencja Dyrektora trwa 5 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję Dyrektora nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

4. Dyrektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.

5. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Minister.

6. Minister na wniosek Dyrektora powołuje nie więcej niż trzech jego zastępców i ustala ich wynagrodzenie.

7. Do powołania Dyrektora, jego zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96 i Nr 50, poz. 331).

8. Kandydatów na stanowisko zastępcy Dyrektora wyłania się w drodze konkursu przeprowadzanego przez Radę.

9. Przepisy ust. 2 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do kandydatów na zastępcę Dyrektora.

10. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, regulaminy konkursów, o których mowa w ust. 1 i 8, oraz procedurę konkursową, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.
art. 9
Minister odwołuje Dyrektora w przypadku:

1) złożenia przez niego rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

3) działania niezgodnego z prawem, zasadami rzetelności i gospodarności, po zasięgnięciu opinii Rady;

4) zaprzestania spełniania jednego z wymagań określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1-3.

następne przepisy