poprzednie przepisy

art. 15
1. Obsługę administracyjną Centrum prowadzi Biuro Centrum, zwane dalej „Biurem”.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób działania Biura określa regulamin ustanawiany przez Dyrektora.

3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze roz­porządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Biura, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.

Rozdział 3

Organizacja badań naukowych i prac rozwojowych

art. 16
1. Zadania badawcze i warunki ich realizacji ustala Dyrektor.

2. Wybór wykonawców zadania badawczego następuje w dro­dze konkursu. Dyrektor ogłasza konkurs oraz ustala szczegółowe warunki jego przeprowadzenia.

3. Oceny ofert w konkursie dokonują zespoły ekspertów.
art. 17
W konkursie na realizację zadań badawczych mogą brać udział:

1) jednostki naukowe posiadające kategorię nadaną w wyniku oceny parametrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki – samodzielnie;

2) jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych lub konsorcjów naukowo-przemysłowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;

3) jednostki organizacyjne prowadzące działalność ba­dawczo-rozwojową, których roczne przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych stanowią co najmniej równowartość w złotych 400 000 euro przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok złożenia oferty.
art. 18
1. Dyrektor zawiera z wykonawcą, wybranym w drodze konkursu, umowę na wykonanie zadania badawczego.

2. W umowie określa się zadanie badawcze i warunki jego realizacji, w szczególności:

1) wysokość i tryb finansowania przez Centrum;

2) sposób i tryb sprawowania przez Centrum nadzoru nad realizacją zadania;

3) termin wykonania zadania;

4) sposób finansowego rozliczenia zadania.

3. Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad realizacją zadań badawczych w szczególności obejmują:

1) kontrolę zgodności realizacji zadania badawczego z warunkami określonymi w umowie;

2) uprawnienia Dyrektora w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową lub w przypadku nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji zadania.

następne przepisy