poprzednie przepisy

art. 9
Minister odwołuje Dyrektora w przypadku:

1) złożenia przez niego rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

3) działania niezgodnego z prawem, zasadami rzetelności i gospodarności, po zasięgnięciu opinii Rady;

4) zaprzestania spełniania jednego z wymagań określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1-3.
art. 10
1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności decyduje w sprawach związanych z organizo­waniem badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacją innych zadań Centrum.

2. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Dyrektor przed­stawia Ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Centrum, obejmujące w szczególności informacje o stopniu wykonania poszczególnych zadań Centrum, wraz z opinią Rady.

3. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Dyrektor przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe, wraz z opinią biegłego rewidenta.

4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze roz­po­rządzenia, niezbędne elementy sprawozdania z działalności Centrum, mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania przez Ministra nadzoru nad realizacją zadań Centrum.
art. 11
1. Dyrektor zasięga opinii ekspertów lub zespołów ekspertów w zakresie realizacji zadań Centrum.

2. Dyrektor wyznacza ekspertów oraz ustanawia, po zasięgnięciu opinii Rady, zespoły ek­spertów spośród wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, gospodar­czych i finansowych, krajowych i zagranicznych.

3. Szczegółowe zadania oraz warunki związane z wykonaniem przez eksperta lub zespół ekspertów zadania, w tym wy­nagrodzenie eksperta i członków zespołu ekspertów, określa Dyrektor w umowie.
art. 12
1. W skład Rady wchodzi:

1) sześciu przedstawicieli powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, reprezentujących uczelnie, Polską Akademię Nauk i jednostki badawczo-rozwojowe;

2) sześciu przedstawicieli powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska gospodarcze i finansowe;

3) jeden przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) po jednym przedstawicielu administracji rządowej wyznaczonym przez ministrów właściwych do spraw: nauki, finansów publicznych, gospodarki, środowiska, rolnictwa, rozwoju regionalnego, zdrowia, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, transportu i łączności oraz przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powołuje i odwołuje Minister.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Minister odwołuje członka Rady w przypadku:

1) złożenia przez niego rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia po­wierzonych obowiązków na skutek długotrwałej cho­roby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

3) niewypełniania lub nienależytego wy­pełniania przez niego obowiązków;

4) utraty nieposzlakowanej opinii.

5. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji Minister powołuje inną osobę na jego miejsce.

6. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Radzie Nauki, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.
art. 13
1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora lub co najmniej pięciu członków Rady, w ter­minie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Rada wydaje opinię w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

5. Szczegółowy tryb działania Rady oraz wyboru Prze­wod­niczącego określa regulamin ustanowiony przez Radę.

6. Zamiejscowi członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

7. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych zadań oraz ich znaczenie dla efektywnego funkcjonowania Centrum.
art. 77(5) KP


następne przepisy