poprzednie przepisy

art. 162
W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1)tytuł ustawy otrzymuje brzmienie "o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych;

2)w art. 14a po wyrazach "w domu pomocy społecznej" dodaje się wyrazy ", w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym";

3)po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Art. 15a. 1.Zasiłek wychowawczy przysługuje uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

2.Zasiłki wychowawcze są finansowane z budżetu państwa.

3.Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady, wysokość i tryb przyznawania zasiłku wychowawczego."
art. 163
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684 i Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 2 w ust. 1:

a)w pkt 2 w lit. c) wyrazy "renty inwalidzkiej" zastępuje się wyrazami "renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej",

b)po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a)składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek,";

2)w art. 16 ust. 5-7 otrzymują brzmienie:

"5.Bezrobotnym skierowanym na szkolenie przez powiatowy urząd pracy w okresie odbywania szkolenia przysługują na zasadach przewidzianych dla pracowników świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.

6.Świadczenia, o których mowa w ust. 5, z wyjątkiem renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i szkoleniowej, wypłacane są z Funduszu Pracy przez powiatowy urząd pracy na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po sporządzeniu protokołu okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy jednostki szkoleniowej lub po stwierdzeniu przez państwowego inspektora sanitarnego choroby zawodowej.

7.Osobom skierowanym na szkolenie przez powiatowy urząd pracy, nie posiadającym statusu bezrobotnego, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.";

3)w art. 23 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "inwalidzkiej" zastępuje się wyrazami "z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej";

4)w art. 28 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "inwalidzkiej" zastępuje się wyrazami "z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej";

5)w art. 29 w ust. 1 i 2 wyraz "inwalidzkiej" zastępuje się wyrazami "z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej";

6)w art. 30 w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyjątkiem okresów ich pobierania za czas udokumentowanej niezdolności do pracy, które wlicza się jako okresy nieskładkowe";

7)w art. 31 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a.Bezrobotnym uprawnionym do zasiłku lub stypendium przysługują one również za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.";

8)w art. 37a wyrazy "art. 16 ust. 4-6 oraz art. 31 ust. 3a i 5" zastępuje się wyrazami "art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 3a";

9)w art. 37b w ust. 5 wyrazy "art. 16 ust. 4-6 oraz art. 31 ust. 3a i 5" zastępuje się wyrazami "art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 3a";

10)art. 37c otrzymuje brzmienie:

"Art. 37c.Powiatowy urząd pracy ustala i opłaca, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od stypendiów wypłaconych na podstawie art. 37a i 37b.";

11)w art. 37j po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacone za okres po dniu 31 grudnia 1998 r. pomniejsza się o naliczone i potrącone od tego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.";

12)w art. 37k w ust. 1:

a)w pkt 3, po przecinku, dodaje się wyraz "lub",

b)w pkt 4 wyrazy "okres zatrudnienia wynoszący, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresu zatrudnienia" zastępuje się wyrazami "posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący";

13)w art. 49 w ust. 1 skreśla się pkt 3;

14)w art. 53 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a także żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej, osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński.";

15)w art. 57 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a)świadczeń, o których mowa w art. 16 ust. 5".
art. 164
W ustawie z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 591, Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) wprowadza się następujące zmiany:

1)skreśla się art. 9;

2)po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:

"Art. 46a. 1.Pracownikowi kolejowemu pobierającemu emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną na podstawie dotychczasowych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin lub przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118) oraz członkom rodziny tego pracownika pobierającym po nim rentę rodzinną przyznaną na podstawie wymienionych przepisów przysługuje prawo do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego, na zasadach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu; prawo do deputatu węglowego nie przysługuje jednak emerytowi lub renciście, jeżeli nie przysługiwało mu w zatrudnieniu, z tytułu którego powstało prawo do emerytury lub renty.

2.Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 2, przyznaje i wypłaca przy emeryturze lub rencie Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dotacji celowej z budżetu państwa.

3.Świadczenia określone w ust. 1 i 2 przysługują również emerytowi lub renciście, który pobiera kolejową emeryturę lub kolejową rentę z tytułu zatrudnienia w okresach równorzędnych z okresami zatrudnienia na kolei, oraz osobie, której przyznano kolejową emeryturę lub kolejową rentę w drodze wyjątku."
art. 165
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1)w tytule ustawy dodaje się wyrazy "i płatników";

2)w art. 1 po wyrazie "podatników," dodaje się wyrazy "płatników podatków, a także płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.";

3)w art. 2:

a)dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, a wyrazy "osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz zakłady (oddziały) osób prawnych, które na podstawie odrębnych przepisów są podatnikami" zastępuje się wyrazami "osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami",

b)po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2.Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków; podmioty te również otrzymują NIP.

3.Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, zwane dalej "płatnikami składek ubezpieczeniowych"; podmioty te również otrzymują NIP.";

4)w art. 3:

a)w ust. 1 po wyrazie "podatników," dodaje się wyrazy "płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych",

b)po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a.Postępowanie w sprawie nadania NIP prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), z tym że w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu NIP nie stosuje się terminu przewidzianego w art. 249 § 1 i 2 oraz art. 338 § 1. W tym przypadku termin stwierdzenia nieważności decyzji wynosi 7 lat od dnia doręczenia decyzji.

1b.W przypadku umorzenia, na podstawie art. 338 § 1 Ordynacji podatkowej, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu NIP, postępowanie to wznawia się z urzędu.",

c)w ust. 2 wyrazy "decyzji administracyjnej urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "decyzji wydanej przez urząd skarbowy",

d)w ust. 3 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.";

5)w art. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4)dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, nie będących jednocześnie podatnikami, o których mowa w pkt 1-3 - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.";

6)w art. 5:

a)w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.",

b)w ust. 3:

-wyrazy "numer REGON" zastępuje się wyrazami "numer identyfikacyjny REGON",

-po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3)w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.",

c)w ust. 5 wyraz "zarządzenia" zastępuje się wyrazem "rozporządzenia",

d)po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6.Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.";

7)w art. 6:

a)w ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

"Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104 oraz z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076).",

b)w ust. 6 po wyrazie "lub" dodaje się wyraz "samodzielnie",

c)ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9.Płatnicy podatków, nie podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przekazania do organu podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do której składania obowiązani są płatnicy podatków.",

d)po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10.Płatnicy składek ubezpieczeniowych, nie podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy ani jako płatnicy podatków, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.";

8)w art. 7 wyrazy "art. 6 ust. 1-7" zastępuje się wyrazami "art. 6 ust. 1-7, 9 i 10", a po wyrazie "podatnik", dodaje się wyrazy "płatnik podatku oraz płatnik składek ubezpieczeniowych";

9)w art. 9:

a)w ust. 1:

-w pkt 1 liczbę "60" zastępuje się liczbą "30" i wyrazy "informację o zmianie danych" zastępuje się wyrazami "zgłoszenie aktualizacyjne",

-w pkt 2 wyrazy "informację o zmianie danych" zastępuje się wyrazami "zgłoszenie aktualizacyjne",

-w pkt 3 wyrazy "informację o zmianie danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w terminie przewidzianym do złożenia zeznania rocznego" zastępuje się wyrazami "zgłoszenie aktualizacyjne wraz z zeznaniem rocznym",

b)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.Obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego przez podatników, o których mowa w art. 6 ust. 1, występuje również w przypadku, gdy podatnikom tym, w wyniku utraty prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług lub rezygnacji z tego prawa, zmieniła się właściwość urzędu skarbowego; w tym przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego dokonuje się w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku od towarów i usług, wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy powołanej w art. 6 ust. 1.",

c)po ust. 2 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

"3.Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących podatkowych grup kapitałowych dokonuje spółka będąca płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wskazanym w umowie. Powyższy obowiązek jest niezależny od obowiązku aktualizacji danych, ciążącego na każdej ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

4.Płatnicy podatków, nie podlegający obowiązkowi aktualizacji danych ewidencyjnych jako podatnicy, dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego nie później niż w - następującym bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia powodującego obowiązek aktualizacji - terminie przekazania do organu podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do składania której obowiązani są płatnicy podatków.

5.Do płatników składek ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio tryb aktualizacji danych określony w ust. 1 pkt 1.

6.Do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się odpowiednio wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych, ustalone przez Ministra Finansów, w drodze rozporządzenia.";

10)w art. 10:

a)dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, a wyrazy "składania informacji o zmianie danych objętych tym zgłoszeniem" zastępuje się wyrazami "zgłoszeń aktualizacyjnych",

b)po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2.Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia:

1)inne, nie krótsze niż przewidziane w ustawie, terminy dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego,

2)terminy dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez podatników innych podatków niż wymienione w art. 6 ust. 1-8,

3)tryb przekazywania do urzędów skarbowych zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych, dokonywanych przez podatników za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z wykorzystaniem masowych form transmisji danych.";

11)w art. 11 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4.Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz inne podmioty będące podatnikami na podstawie przepisów prawa polskiego oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w tym także mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd za granicą, w przypadku uzyskania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, są obowiązane podawać ten numer na żądanie:

1)organów podatkowych,

2)organów kontroli skarbowej i jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej,

3)płatników podatków,

4)organów i instytucji ubezpieczeń społecznych.";

12)w art. 12:

a)w ust. 2 po wyrazie "wygasa" dodaje się wyrazy "z mocy prawa",

b)w ust. 3 liczbę "60" zastępuje się liczbą "30";

13)po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a.Przepisy niniejszego rozdziału, dotyczące podatników, stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.";

14)w art. 13:

a)w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia, mająca interes prawny w złożeniu wniosku.",

b)po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4.Urząd skarbowy wydaje, na wniosek podatnika, duplikat decyzji o nadaniu NIP. Za wydanie duplikatu pobierana jest przez urząd skarbowy opłata w wysokości 3 zł, stanowiąca dochód budżetu państwa.";

15)w art. 14 w ust. 2 w pkt 1 i 2 po wyrazie "identyfikacyjnych" dodaje się wyrazy "i aktualizacyjnych";

16)w art. 15 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5)Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych ustawach.";

17)po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a.Przepisy niniejszego rozdziału, dotyczące podatników, stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.";

18)w art. 17:

a)w ust. 1 po wyrazach "w art. 8 ust. 3, 4 lub 6" dodaje się wyrazy "oraz art. 9 ust. 1 pkt 2",

b)w ust. 2 po wyrazie "ustawy" dodaje się wyrazy "oraz płatnik podatku, a także płatnik składek ubezpieczeniowych";

19)w art. 22:

a)w ust. 1 liczbę "3" zastępuje się liczbą "4",

b)w ust. 3 wyraz "zarządzenia" zastępuje się wyrazem "rozporządzenia".
art. 166
W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080) w art. 28 skreśla się ust. 3.

następne przepisy