poprzednie przepisy

art. 93
(uchylony)

art. 94
Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizują doradcy zawodowi.

art. 95
(uchylony)

art. 96
Zadania w zakresie planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych realizują specjaliści do spraw rozwoju zawodowego.

art. 97
Zadania w zakresie przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej realizują specjaliści do spraw programów.


następne przepisy