poprzednie przepisy

art. 55
1. Zakłady pracy podwyższą pracownikom wynagrodzenie należne za styczeń 1992 r., przeliczając je w taki sposób, aby po potrąceniu podatku dochodowego od tego wynagrodzenia nie było ono niższe niż wynagrodzenie za ten miesiąc przed przeliczeniem, z zastrzeżeniem ust. 2-5. W wypadku gdy wynagrodzenie należne za styczeń 1992 r. zostanie wypłacone przed dniem 1 stycznia tego roku, zakład pracy podwyższa wynagrodzenie należne za luty 1992 r.

2. Za wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uważa się należne ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz z tytułu umowy o pracę nakładczą wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, wynikające z obowiązujących w zakładzie pracy przepisów o wynagradzaniu.

3. Wynagrodzenie pracownika po przeliczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższe niż 125% wynagrodzenia przed przeliczeniem.

4. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, przysługujące pracownikowi po dniu 31 grudnia 1991 r., z wyjątkiem wymienionych w ust. 5, w wysokości wynikającej z ostatniej ich wypłaty i obliczonej na okres 1 miesiąca, dodaje się do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przed jego przeliczeniem.

5. Przy przeliczaniu wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się:

1) odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych oraz innych jednorazowych wypłat wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą,

2) nagród,

3) wynagrodzeń zwolnionych od podatku dochodowego,

4) składników wynagrodzeń, których wysokość ustalana jest w relacji do najniższego wynagrodzenia ustalonego z uwzględnieniem podatku dochodowego,

5) wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika w innym zakładzie pracy oraz dochodów z innych tytułów.

6. Organy rentowe podwyższą należne od dnia 1 stycznia 1992 r. krajowe emerytury i renty przeliczając je w taki sposób, aby po potrąceniu podatku dochodowego od tych emerytur i rent emerytury i renty nie były niższe niż przed przeliczeniem, a także wskaźniki wysokości świadczeń oraz wysokości wynagrodzenia nie uległy obniżeniu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7. (skreślony).

8. Ilekroć w przepisach o ubezpieczeniu społecznym jest mowa o wynagrodzeniu, uposażeniu, przychodzie, dochodzie, podstawie wymiaru składek, przeciętnym wynagrodzeniu, przewidywanym przeciętnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć po dniu 31 grudnia 1991 r. kwoty uwzględniające podatek dochodowy, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

9. Wskaźnik pierwszej w 1992 r. waloryzacji emerytur i rent ustala się dzieląc kwotę przewidywanego na dany kwartał przeciętnego wynagrodzenia bez uwzględnienia zwiększeń wynagrodzenia z tytułu wprowadzenia podatku dochodowego przez kwotę przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ostatnio przeprowadzonej waloryzacji. Kwotę przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia bez uwzględnienia zwiększeń wynagrodzenia z tytułu wprowadzenia podatku dochodowego ogłosi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w trybie określonym w odrębnej ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

10. Przy ustalaniu wysokości świadczeń, o które wniosek zgłoszono w okresie kwartału, w którym wskaźnik waloryzacji ustala się w myśl ust. 9, podstawę wymiaru tych świadczeń oblicza się mnożąc kwotę przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, w którym przeprowadzono poprzednią waloryzację, przez wskaźnik wysokości wynagrodzenia.

11. Przy ustalaniu wysokości świadczeń, o które wniosek zgłoszono poczynając od kwartału następnego po kwartale, w którym wskaźnik waloryzacji ustalono w myśl ust. 9, podstawę wymiaru tych świadczeń oblicza się mnożąc kwotę przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale w rozumieniu ust. 8 przez wskaźnik wysokości wynagrodzenia.

12. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów określi sposób przeliczenia wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1-5, oraz emerytur i rent, o których mowa w ust. 6, i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
art. 56
1. W związku z wprowadzeniem podatku dochodowego wysokość zasiłków (dodatków), które były określone od kwoty najniższej emerytury lub przeciętnego wynagrodzenia, ulega ponownemu określeniu. Nowa wysokość tych świadczeń nie może być niższa od kwot tych zasiłków (dodatków) przysługujących w dniu 31 grudnia 1991 r.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wysokość zasiłków (dodatków), o których mowa w ust. 1, w relacji do przeciętnego wynagrodzenia obejmującego podatek dochodowy.
art. 57
1. Do czasu wygaśnięcia skutków prawnych umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, źródłem przychodów w rozumieniu art. 10 jest również działalność wykonywana na podstawie tych umów.

2. Przychód z działalności, o której mowa w ust. 1, ustala się według zasad określonych w art. 14. Przy ustalaniu dochodu odpłatność na rzecz zleceniodawcy wynikająca z umowy na warunkach zlecenia stanowi koszt uzyskania, jeżeli odnosi się do danego roku podatkowego, chociażby jej jeszcze nie poniesiono.

3. Podatnicy, którzy osiągają dochody określone w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne na podatek oraz składać zeznania roczne według zasad określonych w art. 44 i 45.
art. 10 UPDOsF

art. 14 UPDOsF

art. 44 UPDOsF

art. 58
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r., z wyjątkiem art. 46, 47, 50 i 51, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1991 r.
Załšcznik nr 1
WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

PozycjaStawka %Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj)Nazwa środków trwałychPowiązanie z KRŚT
12345
011,511Budynki mieszkalne15, 16

122Lokale mieszkalne
2,510Budynki niemieszkalne10,11,12
13,14,15
17,18,19

110Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej154
159

121Lokale niemieszkalne
4,5102Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)227
293
104Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)200
202
203
205
209
220
221
222
10103Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3125
- trwale związane z gruntem

109Domki kempingowe, budynki zastępcze169
- trwale związane z gruntem198

010Plantacje wikliny001
022,5224Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli250

251

253

254

255

259

293

297

21Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych256

290Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych28

291Wieże przeciwpożarowe291

225Melioracje podstawowe01

226Melioracje szczegółowe01
4,52Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych2
10211Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych651

221Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów680
14202Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne507
20200Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty510
0373Kotły i maszyny energetyczne3
14323Silniki spalinowe na paliwo lekkie323

324Silniki spalinowe na paliwo ciężkie324

325Silniki spalinowe na paliwo gazowe325

326Silniki powietrzne326

343Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie343

344Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie344

349Reaktory jądrowe349
047431431 - 0 filtry (prasy) błotniarki431


431 - 4 cedzidła mechaniczne

450Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)450

451Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze)451

454Piece do wypalania tunelowe454

475Aparaty bębnowe475
477Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8477
104Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania4
1441Obrabiarki do metali40,41

44Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów44

46Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)46

47Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)47
18449Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych449

465Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody465

469469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu469

474Kolumny nitracyjne i denitracyjne474

479479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu479

481Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym481

482Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym482

484484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego484


Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,


484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe


Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi

490Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne490

492Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami492

493Z rodzaju 493 roboty przemysłowe493
20434434-01 maszyny do zamykania słoi434


Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

465Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego465
30491Zespoły komputerowe491
057506506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza506

507507-2 i 507-3 krystalizatory507


507-4 komory potne

548548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego548

583583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla583


583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
10512Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych512

513Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla513

514514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni514


514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe


514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni


Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy


514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

520Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:520


520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe


520-2 cyrkulaki


520-3 szlifierki


520-4 tokarki i wiertarki do kamienia


520-5 kombajny do robót przygotowawczych

523Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego523

525525-31 autoklawy525

529Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:529


529-81 do produkcji elementów z lastryko


529-82 do produkcji sztucznego kamienia

56Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych56

582Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM582
1450Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego50

517Maszyny i urządzenia torfiarskie517

52Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych52

53Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych53

54Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne54

55Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej55

561561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi561

568Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)568

57Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych57

59Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej59
18505505-1 piece prażalnicze fluidezyjne505

51Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne51

58Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych58
20506506-3 odgazowywacze506

510Maszyny i urządzenia wiertnicze510

511Obudowy zmechanizowane511

518Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:518


518-01 pomiarów magnetycznych


518-02 pomiarów geologicznych


518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych


518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

535Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali535


Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych


Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

579579-000 dystrybutory579


579-003 młynki młotkowe


579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne


579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

580Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych580

581Maszyny do robót budowlanych581

582582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg582
25501501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji501


501-1 porcelanowe młyny kulowe

511Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych511

524Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu524

571571-8 autoklawy do hydrolizy571


571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

581581-2 wibratory581


581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
064,5600Zbiorniki naziemne ceglane600

601Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)601

623623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN623

641Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)641

648Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe648

657Akumulatory hydrauliczne657

660Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane660
106Urządzenia techniczne6
1861Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna610do 615

641Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)641

662662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm662

681Kontenery681
20629Telefony komórkowe629

669Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)669

633Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych633

634Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych634

662662-5 ekrany kinowe662

644644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla644

664Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych664
25644644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie644
07770Kolejowy tabor szynowy naziemny70

71Kolejowy tabor szynowy podziemny71

72Tramwajowy tabor szynowy72

73Pozostały tabor szynowy naziemny73

77Tabor pływający77
14700700-7 drezyny i przyczepy do drezyn700-7
710710-01 lokomotywy akumulatorowe710 do 03
710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik"710-02 i 710-03
710-10 do 14 wozy kopalniane710-10 do 14

770770-13 kontenerowce770-13

773773-1010 wodoloty773-1010

780Samoloty780

781Śmigłowce781

743Samochody specjalne743

745Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym745

746Ciągniki746

747Naczepy747

748Przyczepy748
750
751
752
753
754

76Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)76
18745Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym745

783Balony783

788Inne środki transportu lotniczego788

79Środki transportu pozostałe
20740Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe740

741Samochody osobowe741

742Samochody ciężarowe742

744Autobusy i autokary744

782Szybowce782
0810805Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne805

806Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem806
14803803-0 do 1 maszyny biurowe803


803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
208Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie8
25801801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych801

802802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii802

804Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe804


Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.następne przepisy