poprzednie przepisy

art. 14
Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc:

1) art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638 i z 1998 r. Nr 74, poz. 471),

2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie (Dz. U. Nr 74, poz. 784),

3) ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 76, poz. 803).
art. 15
Przepisy niniejszej ustawy mają zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych począwszy od dnia 1 marca 2002 r.
art. 16
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze, drugie, czwarte i tiret piąte w zakresie dotyczącym skreślenia pkt 56 i 57, i lit. b) oraz pkt 2 - które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2002 r.,

2) art. 11 ust. 2 - który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu