poprzednie przepisy

art. 12a
W latach 2003-2004 wysokość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalenia wysokości kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.
art. 13
Dotychczasowe akty wykonawcze zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą.
art. 14
Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc:

1) art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638 i z 1998 r. Nr 74, poz. 471),

2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie (Dz. U. Nr 74, poz. 784),

3) ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 76, poz. 803).
art. 15
Przepisy niniejszej ustawy mają zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych począwszy od dnia 1 marca 2002 r.
art. 16
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze, drugie, czwarte i tiret piąte w zakresie dotyczącym skreślenia pkt 56 i 57, i lit. b) oraz pkt 2 - które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2002 r.,

2) art. 11 ust. 2 - który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu