poprzednie przepisy

art. 47
Właściwi ministrowie ustalą po raz pierwszy wykazy, o których mowa w art. 33 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, do dnia 30 czerwca 2002 r.
art. 48
1. Kadencja rad nadzorczych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Kadencja Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, działającej na podstawie ustawy zmienianej w art. 24, upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 49
Stopień wojskowy admirała posiadany przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy staje się z tym dniem, bez mianowania, stopniem admirała floty, o którym mowa w art. 74 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3 niniejszej ustawy.
art. 50
1. Do zakresu działania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przechodzą zadania dotyczące administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego wykonywane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez Głównego Inspektora Kolejnictwa, a do zakresu działania wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego - zadania wykonywane przez okręgowego inspektora kolejnictwa.

2. Postępowania w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przed okręgowymi inspektorami kolejnictwa i Głównym Inspektorem Kolejnictwa toczą się nadal przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, które przejęły ich zadania i kompetencje.

3. Pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa obsługujący sprawy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego stają się pracownikami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, a pracownicy oddziałów terenowych Głównego Inspektoratu Kolejnictwa - pracownikami wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego.
art. 51
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2002 r., zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.

następne przepisy