poprzednie przepisy

art. 46
Komisja Reformy Prawa Pracy oraz Komisja Kodyfikacyjna prawa cywilnego działają do dnia 30 czerwca 2002 r.
art. 47
Właściwi ministrowie ustalą po raz pierwszy wykazy, o których mowa w art. 33 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, do dnia 30 czerwca 2002 r.
art. 48
1. Kadencja rad nadzorczych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Kadencja Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, działającej na podstawie ustawy zmienianej w art. 24, upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 49
Stopień wojskowy admirała posiadany przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy staje się z tym dniem, bez mianowania, stopniem admirała floty, o którym mowa w art. 74 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3 niniejszej ustawy.
art. 50
1. Do zakresu działania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przechodzą zadania dotyczące administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego wykonywane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez Głównego Inspektora Kolejnictwa, a do zakresu działania wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego - zadania wykonywane przez okręgowego inspektora kolejnictwa.

2. Postępowania w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przed okręgowymi inspektorami kolejnictwa i Głównym Inspektorem Kolejnictwa toczą się nadal przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, które przejęły ich zadania i kompetencje.

3. Pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa obsługujący sprawy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego stają się pracownikami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, a pracownicy oddziałów terenowych Głównego Inspektoratu Kolejnictwa - pracownikami wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego.

następne przepisy