poprzednie przepisy

art. 44
Ilekroć w innych przepisach jest mowa o ministrze właściwym do spraw architektury i budownictwa albo o ministrze właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
art. 45
Statuty nadane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu zastąpienia ich statutami nadanymi na podstawie przepisów zmienionych niniejszą ustawą.
art. 46
Komisja Reformy Prawa Pracy oraz Komisja Kodyfikacyjna prawa cywilnego działają do dnia 30 czerwca 2002 r.
art. 47
Właściwi ministrowie ustalą po raz pierwszy wykazy, o których mowa w art. 33 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, do dnia 30 czerwca 2002 r.
art. 48
1. Kadencja rad nadzorczych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Kadencja Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, działającej na podstawie ustawy zmienianej w art. 24, upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

następne przepisy