poprzednie przepisy

art. 43
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych utworzone na podstawie ustawy, o której mowa w art. 52, jest Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, o którym mowa w art. 14j ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy.
art. 44
Ilekroć w innych przepisach jest mowa o ministrze właściwym do spraw architektury i budownictwa albo o ministrze właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
art. 45
Statuty nadane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu zastąpienia ich statutami nadanymi na podstawie przepisów zmienionych niniejszą ustawą.
art. 46
Komisja Reformy Prawa Pracy oraz Komisja Kodyfikacyjna prawa cywilnego działają do dnia 30 czerwca 2002 r.
art. 47
Właściwi ministrowie ustalą po raz pierwszy wykazy, o których mowa w art. 33 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, do dnia 30 czerwca 2002 r.

następne przepisy