poprzednie przepisy

art. 35
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 100, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 36
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 i z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) w art. 29 wyrazy "w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "w drodze zarządzenia".
art. 37
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 38
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" (Dz. U. Nr 98, poz. 1067) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 4;

2) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodniczący,".
art. 39
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793) w art. 15 w ust. 1 i 2 wyrazy "Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy".

następne przepisy