poprzednie przepisy

art. 14
W zakresie uregulowanym ustawą tracą moc przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz. U. Nr 74, poz. 440, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1993 r. Nr 40, poz. 181).
art. 15
Do czasu wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 5, zachowują moc przepisy dotychczasowe.
art. 3 USpłKredMieszk

art. 16
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

koniec tekstu