poprzednie przepisy

art. 17
Zespół adwokacki jest jednostką organizacyjną adwokatury.
art. 18
1. Członkiem zespołu adwokackiego może być tylko osoba wpisana na listę adwokatów.

2. O przyjęciu do zespołu decyduje zebranie zespołu adwokackiego.
art. 19
(skreślony).
art. 20
(skreślony).
art. 21
1. (skreślony).

2. (skreślony).

3. Adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w którym wyznaczył swoją siedzibę zawodową. Przepis art. 71c stosuje się odpowiednio.


następne przepisy