poprzednie przepisy


DZIAŁ II

Wykonywanie zawodu adwokata

art. 17
Zespół adwokacki jest jednostką organizacyjną adwokatury.
art. 18
1. Członkiem zespołu adwokackiego może być tylko osoba wpisana na listę adwokatów.

2. O przyjęciu do zespołu decyduje zebranie zespołu adwokackiego.
art. 19
(skreślony).
art. 20
(skreślony).

następne przepisy