poprzednie przepisy

art. 28
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych przed dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej poinformuje Komisję Europejską, że NBP jest podmiotem, który sądy lub właściwe organy powiadamiają o wydanych przez siebie orzeczeniach, postanowieniach lub decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2.
art. 13 UOstSystRozrachPapWart

art. 29
Przepisy art. 1 pkt 4 i 5 lit. f) i lit. j), art. 5, art. 13 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 23 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

art. 1 UOstSystRozrachPapWart

art. 13 UOstSystRozrachPapWart

art. 23 UOstSystRozrachPapWart

art. 5 UOstSystRozrachPapWart

art. 30
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

koniec tekstu