poprzednie przepisy

art. 33
Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 28, art. 29 ust. 2 i 3, art. 30 ust. 2 i 3, art. 31 ust. 2 i 4 oraz w art. 32 ust. 2 i 4.
art. 34
1. W latach 2013–2022 maksymalny limit wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu urlopów rodzicielskich, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy wynosi:

1) 2013 r. – 1 176 000 000 zł;

2) 2014 r. – 2 906 400 000 zł;

3) 2015 r. – 3 063 600 000 zł;

4) 2016 r. – 3 220 800 000 zł;

5) 2017 r. – 3 376 800 000 zł;

6) 2018 r. – 3 532 800 000 zł;

7) 2019 r. – 3 658 800 000 zł;

8) 2020 r. – 3 778 800 000 zł;

9) 2021 r. – 3 888 000 000 zł;

10) 2022 r. – 3 991 200 000 zł.

2. W przypadku gdy wielkość wydatków z tytułu urlopu rodzicielskiego po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 60% limitu wydatków przewidzianych na ten rok, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zwiększyć limity, o których mowa w ust. 1, o kwoty oszczędności z tytułu innych wydatków lub podejmie inne działania w celu zagwarantowania możliwości wypłaty świadczeń z tytułu urlopu rodzicielskiego wszystkim uprawnionym.

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych harmonogram realizacji działań, o których mowa w ust. 2.

4. W celu zapewnienia zrównoważenia deficytu sektora finansów publicznych upoważnia się Radę Ministrów do podjęcia, w drodze rozporządzenia, decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa lub ograniczeniu wydatków w pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, w wysokości określonej w informacji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację innych działań, o których mowa w ust. 2, oraz wskazania właściwych ministrów, jako odpowiedzialnych za realizację oszczędności w jednostkach podległych i nadzorowanych.

5. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

art. 35
W roku 2013 upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przekazania, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodatkowej dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy, z zablokowanych przez dysponentów części budżetowych oszczędności w wydatkach budżetu państwa, w wysokości niezbędnej do zapewnienia wypłat świadczeń z tego funduszu. Przepisów art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 177 ust. 6–8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) nie stosuje się.
art. 36
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 151 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 17, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 17, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
art. 37
Po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw pracy przedstawi Sejmowi informację o realizacji ustawy.

następne przepisy