poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w art. 98a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

,,1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).”.
art. 3
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) w art. 86a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

,,1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).”.
art. 4
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w art. 85a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

,,1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.5)).”.
art. 5
Stosunki pracy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy oraz pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przekształcają się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w stosunki pracy na podstawie wyboru.
art. 6
Nabór kandydatów na wolne w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowisko sekretarza, przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

następne przepisy