poprzednie przepisy

art. 3
Do postępowań w sprawach naruszeń art. 63 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 4
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 i art. 47 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 i art. 47 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu