poprzednie przepisy

art. 92
Ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, przechowuje się co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin ujętego w tej ewidencji.
art. 93
Zakaz, o którym mowa w art. 38 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy, stosuje się także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61 rozporządzenia nr 1272/2008.
art. 94
W okresie 40 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do zabiegów środkami ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego nie stosuje się przepisów art. 39 i art. 76 ust. 1 pkt 28 i 29 niniejszej ustawy.
art. 95
Do dnia 25 listopada 2015 r. przepisy art. 41 oraz art. 76 ust. 1 pkt 30 niniejszej ustawy w zakresie dotyczącym wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych stosuje się wyłącznie do zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnej.

art. 96
Wyniki badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych przeprowadzonych przed dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia przeprowadzenia tych badań.

następne przepisy