poprzednie przepisy

art. 6
1.Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, obejmują:

1)rośliny, które nie są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub produkty roślinne uzyskane z tych roślin;

2)rośliny, które są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub produkty roślinne uzyskane z tych roślin oraz organizmy dla nich szkodliwe, które nie występują na nich powszechnie.

2.Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, poprzez wskazanie roślin lub produktów roślinnych uzyskanych z tych roślin oraz organizmów dla nich szkodliwych, o których mowa w ust. 1, mając na względzie powierzchnię upraw poszczególnych roślin lub zakres występowania organizmów szkodliwych.
art. 7
1.Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, minister właściwy do spraw rolnictwa może wydać, na wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie tego zezwolenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw środowiska.

2.Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, zawiera:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta;

3)nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta;

4)informację o stosowaniu środka ochrony roślin w innym państwie;

5)informację o zagrożeniu organizmami szkodliwymi oraz o miejscu i powierzchni wystąpienia tego zagrożenia;

6)informację o proponowanym zakresie stosowania środka ochrony roślin, w szczególności określenie upraw, w przypadku których środek ochrony roślin będzie stosowany, oraz określenie zwalczanych organizmów szkodliwych;

7)proponowany termin wprowadzenia do obrotu i stosowania środka ochrony roślin;

8)proponowaną ilość środka ochrony roślin, która będzie mogła być wprowadzona do obrotu i zastosowana w terminie, o którym mowa w pkt 7;

9)projekt etykiety środka ochrony roślin;

10)ocenę ryzyka wynikającą ze stosowania środka ochrony roślin w odniesieniu do zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, opracowaną zgodnie z jednolitymi zasadami oceny, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz ocenę ryzyka, o której mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.), jeżeli takie oceny posiada;

11)datę i podpis wnioskodawcy.

3.Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się uzasadnienie, uwzględniające w szczególności:

1)opis alternatywnych metod zwalczania organizmów szkodliwych, jeżeli takie metody istnieją, wraz ze wskazaniem przyczyn niezastosowania tych metod;

2)opis przewidywanych skutków wynikających z wystąpienia zagrożenia organizmami szkodliwymi, w tym skutków ekonomicznych, oraz wpływu tego zagrożenia na produkcję rolną lub leśną.

4.Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, projekt etykiety, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, oraz uzasadnienie, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.

5.Oceny ryzyka, o których mowa w ust. 2 pkt 10, sporządza się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.

6.Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, określa:

1)nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta;

2)nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta;

3)szczegółowe warunki i zakres stosowania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem rodzaju zagrożenia organizmami szkodliwymi i właściwości środka ochrony roślin;

4)miejsce i powierzchnię zastosowania środka ochrony roślin;

5)termin wprowadzania do obrotu i stosowania środka ochrony roślin;

6)ilość środka ochrony roślin, która może być wprowadzona do obrotu i zastosowana;

7)treść etykiety środka ochrony roślin.
art. 8
1.W przypadku pierwszego zatwierdzenia lub przedłużenia zatwierdzenia substancji czynnej przez Komisję Europejską, posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, zawierającego tę substancję czynną, jest obowiązany, w terminie określonym w zawiadomieniu ministra właściwego do spraw rolnictwa, do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa dokumentacji, o której mowa w:

1)art. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej substancji czynnej,

2)art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej środka ochrony roślin

-art. 29 w celu opracowania oceny tej dokumentacji w ramach przeglądu tego zezwolenia pod względem spełnienia wymagań, o których mowa w

2.Po przedłożeniu dokumentacji, o której mowa w art. 8 i w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, przez posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, przy dokonywaniu przeglądu tego zezwolenia stosuje się odpowiednio art. 9 oraz uwzględnia się krajowe środki ograniczające ryzyko, o których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, jeżeli środki te zostały określone na podstawie art. 5 ust. 2. Na wniosek posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu ocena dokumentacji, o której mowa w art. 8 i w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, może zostać opracowana przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009.

3.Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie przedłożona dokumentacja, o której mowa w art. 8 lub w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009.
art. 9
1.Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawach zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków, zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu lub pozwoleń na handel równoległy minister właściwy do spraw rolnictwa może wystąpić do:

1)wskazanego przez wnioskodawcę podmiotu upoważnionego na podstawie art. 10 lub organu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009, o opracowanie oceny, o której mowa w art. 11 ust. 2 lub art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub uwag, które należy uwzględnić w tej ocenie, zwanych dalej "oceną lub uwagami"; jeżeli wnioskodawca nie wskazał podmiotu lub organu wyboru dokonuje minister właściwy do spraw rolnictwa,

2)Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin o opinię, o której mowa w art. 13 ust. 3

-określając zakres opracowania oceny lub uwag albo opinii, o której mowa w art. 13 ust. 3, oraz przekazując kopię dokumentacji umożliwiającej ich opracowanie.

2.Ocenę i uwagi sporządza się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.
art. 10
1.Ocenę lub uwagi mogą opracowywać podmioty upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2.Upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia. W decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia.

3.Upoważniony do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie może być podmiot, który spełnia następujące warunki:

1)zapewnia, że osoby, które będą opracowywały ocenę lub uwagi:

a)posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie, w zakresie opracowywanej oceny lub uwag,

b)nie pozostają z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie opracowywania oceny lub uwag,

c)dają rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, wyników badań i danych związanych z opracowaniem oceny lub uwag;

2)posiada wdrożony system zarządzania jakością w zakresie opracowywania ocen lub uwag przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) lub przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 765/2008".

4.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1)nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag;

2)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3)numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4)wskazanie zakresu upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 84 lit. b-d rozporządzenia nr 1107/2009;

5)datę i podpis wnioskodawcy.

5.Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1)wykaz osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag, zawierający imiona i nazwiska tych osób oraz zakres opracowywanej przez te osoby oceny lub uwag;

2)kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag;

3)oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag, że osoby, które będą opracowywały ocenę lub uwagi:

a)w okresie trzech lat poprzedzających dzień nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem opracowującym ocenę lub uwagi nie pozostawały i nadal nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie tej oceny lub uwag,

b)dają rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, wyników badań i danych związanych z opracowywaniem oceny lub uwag;

4)kopię akredytowanego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie opracowywania ocen lub uwag wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008;

5)przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)kopię procedur roboczych stosowanych przy opracowywaniu oceny lub uwag.

6.Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia warunki, o których mowa w ust. 3.

7.Do zmiany zakresu upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku:

1)ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1-4 i pkt 6;

2)rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1-4 i pkt 6 stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia.

8.Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, mając na względzie konieczność opracowania ocen i uwag zgodnie z aktualną wiedzą naukowo-techniczną.

następne przepisy