poprzednie przepisy

art. 5
1.Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawach zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu uwzględnia się krajowe środki ograniczające ryzyko, o których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, jeżeli zostały one określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.

2.Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, krajowe środki ograniczające ryzyko, o których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, w szczególności kryteria, które powinny spełniać środki ochrony roślin, aby można było je wprowadzać do obrotu, wynikające ze specyficznych warunków gospodarczych, środowiskowych lub społecznych Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.
art. 6
1.Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, obejmują:

1)rośliny, które nie są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub produkty roślinne uzyskane z tych roślin;

2)rośliny, które są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub produkty roślinne uzyskane z tych roślin oraz organizmy dla nich szkodliwe, które nie występują na nich powszechnie.

2.Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, poprzez wskazanie roślin lub produktów roślinnych uzyskanych z tych roślin oraz organizmów dla nich szkodliwych, o których mowa w ust. 1, mając na względzie powierzchnię upraw poszczególnych roślin lub zakres występowania organizmów szkodliwych.
art. 7
1.Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, minister właściwy do spraw rolnictwa może wydać, na wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie tego zezwolenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw środowiska.

2.Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, zawiera:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta;

3)nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta;

4)informację o stosowaniu środka ochrony roślin w innym państwie;

5)informację o zagrożeniu organizmami szkodliwymi oraz o miejscu i powierzchni wystąpienia tego zagrożenia;

6)informację o proponowanym zakresie stosowania środka ochrony roślin, w szczególności określenie upraw, w przypadku których środek ochrony roślin będzie stosowany, oraz określenie zwalczanych organizmów szkodliwych;

7)proponowany termin wprowadzenia do obrotu i stosowania środka ochrony roślin;

8)proponowaną ilość środka ochrony roślin, która będzie mogła być wprowadzona do obrotu i zastosowana w terminie, o którym mowa w pkt 7;

9)projekt etykiety środka ochrony roślin;

10)ocenę ryzyka wynikającą ze stosowania środka ochrony roślin w odniesieniu do zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, opracowaną zgodnie z jednolitymi zasadami oceny, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz ocenę ryzyka, o której mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.), jeżeli takie oceny posiada;

11)datę i podpis wnioskodawcy.

3.Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się uzasadnienie, uwzględniające w szczególności:

1)opis alternatywnych metod zwalczania organizmów szkodliwych, jeżeli takie metody istnieją, wraz ze wskazaniem przyczyn niezastosowania tych metod;

2)opis przewidywanych skutków wynikających z wystąpienia zagrożenia organizmami szkodliwymi, w tym skutków ekonomicznych, oraz wpływu tego zagrożenia na produkcję rolną lub leśną.

4.Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, projekt etykiety, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, oraz uzasadnienie, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.

5.Oceny ryzyka, o których mowa w ust. 2 pkt 10, sporządza się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.

6.Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, określa:

1)nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta;

2)nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta;

3)szczegółowe warunki i zakres stosowania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem rodzaju zagrożenia organizmami szkodliwymi i właściwości środka ochrony roślin;

4)miejsce i powierzchnię zastosowania środka ochrony roślin;

5)termin wprowadzania do obrotu i stosowania środka ochrony roślin;

6)ilość środka ochrony roślin, która może być wprowadzona do obrotu i zastosowana;

7)treść etykiety środka ochrony roślin.
art. 8
1.W przypadku pierwszego zatwierdzenia lub przedłużenia zatwierdzenia substancji czynnej przez Komisję Europejską, posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, zawierającego tę substancję czynną, jest obowiązany, w terminie określonym w zawiadomieniu ministra właściwego do spraw rolnictwa, do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa dokumentacji, o której mowa w:

1)art. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej substancji czynnej,

2)art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej środka ochrony roślin

-art. 29 w celu opracowania oceny tej dokumentacji w ramach przeglądu tego zezwolenia pod względem spełnienia wymagań, o których mowa w

2.Po przedłożeniu dokumentacji, o której mowa w art. 8 i w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, przez posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, przy dokonywaniu przeglądu tego zezwolenia stosuje się odpowiednio art. 9 oraz uwzględnia się krajowe środki ograniczające ryzyko, o których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, jeżeli środki te zostały określone na podstawie art. 5 ust. 2. Na wniosek posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu ocena dokumentacji, o której mowa w art. 8 i w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, może zostać opracowana przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009.

3.Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie przedłożona dokumentacja, o której mowa w art. 8 lub w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009.
art. 9
1.Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawach zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków, zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu lub pozwoleń na handel równoległy minister właściwy do spraw rolnictwa może wystąpić do:

1)wskazanego przez wnioskodawcę podmiotu upoważnionego na podstawie art. 10 lub organu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009, o opracowanie oceny, o której mowa w art. 11 ust. 2 lub art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub uwag, które należy uwzględnić w tej ocenie, zwanych dalej "oceną lub uwagami"; jeżeli wnioskodawca nie wskazał podmiotu lub organu wyboru dokonuje minister właściwy do spraw rolnictwa,

2)Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin o opinię, o której mowa w art. 13 ust. 3

-określając zakres opracowania oceny lub uwag albo opinii, o której mowa w art. 13 ust. 3, oraz przekazując kopię dokumentacji umożliwiającej ich opracowanie.

2.Ocenę i uwagi sporządza się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.

następne przepisy