poprzednie przepisy

art. 43
Materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin może być używany wyłącznie do siewu lub sadzenia.
art. 44
1.W przypadku stwierdzenia posiadania:

1)środka ochrony roślin:

a)bez wymaganego zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, pozwolenia na handel równoległy lub pozwolenia na prowadzenie badań, lub

b)którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2)produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, nakazuje niezwłoczne, na koszt posiadacza tego środka lub produktu, unieszkodliwienie tego środka lub produktu w określonym terminie, zgodnie z przepisami o odpadach, jeżeli ten środek lub produkt może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

2.Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
art. 45
1.W przypadku stwierdzenia posiadania przez użytkownika materiału siewnego, takiego materiału zaprawionego:

1)środkiem ochrony roślin:

a)dla którego nie zostało wydane zezwolenie na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy, w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub pozwolenie na prowadzenie badań, lub

b)który został użyty niezgodnie z zezwoleniem na wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniem na handel równoległy, lub

c)którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2)produktem, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionym środkiem ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, nakazuje niezwłoczne, na koszt tego użytkownika, unieszkodliwienie tego materiału w określonym terminie, zgodnie z przepisami o odpadach, jeżeli materiał ten może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

2.Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
art. 46
1.Jeżeli wojewódzki inspektor, w toku kontroli stosowania środków ochrony roślin, stwierdzi, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek płodów rolnych, że te płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta tych płodów rolnych:

1)zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych płodów rolnych do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu, w tym do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi oraz określa sposób ich zagospodarowania lub

2)jeżeli te płody rolne zostały wprowadzone do obrotu - stosuje procedurę powiadamiania zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

2.Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
art. 47
1.Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, zwany dalej "krajowym planem działania", uwzględniając w szczególności uwarunkowania krajowe w zakresie produkcji roślinnej oraz stosowania środków ochrony roślin, a także mając na względzie skutki ujętych w tym planie działań na zdrowie ludzi, ochronę środowiska oraz warunki społeczno-gospodarcze.

2.Minister właściwy do spraw rolnictwa zapewnia udział społeczeństwa w opracowywaniu krajowego planu działania.

3.Minister właściwy do spraw rolnictwa przy opracowywaniu krajowego planu działania zasięga opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw środowiska.

4.Krajowy plan działania określa w szczególności:

1)cele, jakie należy osiągnąć w zakresie ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin przez użytkowników profesjonalnych, upowszechniania stosowania metod niechemicznych oraz ograniczania zależności produkcji roślinnej od stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a także upowszechniania wiedzy dotyczącej bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin;

2)harmonogram osiągania celów, o których mowa w pkt 1;

3)działania, jakie powinny być podejmowane, w celu osiągania celów, o których mowa w pkt 1;

4)podmioty odpowiedzialne za monitorowanie osiągania celów, o których mowa w pkt 1, oraz sposób tego monitorowania;

5)wskaźniki służące do oceny ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym dotyczące zużycia środków ochrony roślin, i sposób udostępniania wyników oceny tego ryzyka opinii publicznej.

5.Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, krajowy plan działania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

6.Minister właściwy do spraw rolnictwa:

1)przekazuje krajowy plan działania Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim Unii Europejskiej;

2)dokonuje przeglądu krajowego planu działania w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat;

3)w przypadku niezrealizowania lub zagrożenia niezrealizowania celów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, dokonuje zmiany krajowego planu działania.

7.Do zmian krajowego planu działania stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-5 i ust. 6 pkt 1.

następne przepisy