poprzednie przepisy

art. 40
1.Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1)minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony roślin,

2)warunki atmosferyczne, w jakich można stosować środki ochrony roślin,

3)minimalną powierzchnię, na której można stosować środki ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

-mając na względzie rodzaj sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanego ze stosowaniem tych środków.

2.Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w etykietach tych środków, w tym:

1)sposób oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

2)podmioty dokonujące oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

3)sposób udostępniania wyników oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

4)sposób dokumentowania działań związanych z dokonywaniem oceny stopnia ograniczania znoszenia środka ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

-mając na względzie stopień ograniczania znoszenia środka ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przez poszczególne rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

3.Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:

1)sposób:

a)przechowywania środków ochrony roślin,

b)przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania,

c)postępowania z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin,

d)postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

2)wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki ochrony roślin, uwzględniające minimalne odległości, od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można przechowywać te środki,

3)sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin stwarzającego szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska osób, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami lub są posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami

-mając na względzie ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

4.Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rozwiązania techniczne, jakie powinny zostać zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, mając na względzie ograniczenie ryzyka naniesienia cieczy użytkowej na obszar niebędący celem tego zabiegu.
art. 41
Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby, które:

1)ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

2)ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

3)ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

4)nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed zastosowaniem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
art. 42
Usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym wykonywane w ramach działalności marketingowej, mogą być świadczone przez osoby, które:

1)ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

2)nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed świadczeniem tych usług, ukończyły szkolenie wymagane od osób świadczących usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.
art. 43
Materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin może być używany wyłącznie do siewu lub sadzenia.
art. 44
1.W przypadku stwierdzenia posiadania:

1)środka ochrony roślin:

a)bez wymaganego zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, pozwolenia na handel równoległy lub pozwolenia na prowadzenie badań, lub

b)którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2)produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, nakazuje niezwłoczne, na koszt posiadacza tego środka lub produktu, unieszkodliwienie tego środka lub produktu w określonym terminie, zgodnie z przepisami o odpadach, jeżeli ten środek lub produkt może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

2.Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

następne przepisy