poprzednie przepisy

art. 2
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)środek ochrony roślin - środek ochrony roślin, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009;

2)substancje czynne - substancje czynne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009;

3)sejfner - sejfner, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1107/2009;

4)synergetyk - synergetyk, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1107/2009;

5)składnik obojętny - składnik obojętny, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009;

6)pozostałości środka ochrony roślin - pozostałości w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 1107/2009;

7)rośliny - rośliny w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia nr 1107/2009;

8)produkty roślinne - produkty roślinne w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia nr 1107/2009;

9)organizmy szkodliwe - organizmy szkodliwe w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia nr 1107/2009;

10)wprowadzanie do obrotu - wprowadzanie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia nr 1107/2009;

11)zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu - zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 1107/2009;

12)producent - producenta w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 1107/2009;

13)środowisko - środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporządzenia nr 1107/2009;

14)posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu - posiadacza zezwolenia w rozumieniu art. 3 pkt 24 rozporządzenia nr 1107/2009;

15)metody niechemiczne - metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi inne niż wykorzystujące chemiczne środki ochrony roślin, w szczególności metody agrotechniczne, fizyczne, mechaniczne lub biologiczne;

16)integrowana ochrona roślin - sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;

17)integrowana produkcja roślin - produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska;

18)konfekcjonowanie - pakowanie lub przepakowywanie, lub etykietowanie, lub przeetykietowywanie środka ochrony roślin;

19)ostateczny nabywca środków ochrony roślin - podmiot, który nabywa środki ochrony roślin, które nie będą następnie wprowadzane do obrotu;

20)państwo trzecie -państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;

21)sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin - wszelkie urządzenia przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin, w tym akcesoria, które mają znaczenie dla skutecznego działania takiego sprzętu, w szczególności:

a)rozpylacze,

b)manometry,

c)filtry i sita,

d)instalacje do przepłukiwania zbiornika;

22)sprzęt agrolotniczy - sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego obejmujących samoloty i śmigłowce;

23)sprzęt naziemny - sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin inny niż montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego;

24)użytkownik profesjonalny - osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie;

25)użytkownik nieprofesjonalny - osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin, niebędącą użytkownikiem profesjonalnym.
art. 3
1.Minister właściwy do spraw rolnictwa jest:

1)organem właściwym, o którym mowa w art. 75 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w zakresie wykonania przepisów tego rozporządzenia oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia, dotyczących:

a)wypełniania obowiązków państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy zatwierdzaniu substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków oraz w zakresie składników obojętnych,

b)zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu,

c)pozwoleń na handel równoległy, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 1107/2009, zwanych dalej "pozwoleniami na handel równoległy",

d)pozwoleń na prowadzenie doświadczeń lub testów do celów badań lub rozwoju, wiążących się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, o których mowa w art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, zwanych dalej "pozwoleniami na prowadzenie badań";

2)krajowym organem koordynującym, o którym mowa w art. 75 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009;

3)organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 1 pkt 2, nienależacych do właściwości innych organów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych;

4)organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia integrowanej ochrony roślin;

5)organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wyników ocen dotyczących ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;

6)organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009.

2.Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektorem", jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji o wdrożeniu systemu kontroli sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

3.Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", jest organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009.

Rozdział 2

Zatwierdzanie substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz zezwolenia i pozwolenia w zakresie środków ochrony roślin

art. 4
1.Wnioski w sprawach:

1)zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków przedkłada się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim;

2)zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy i pozwoleń na prowadzenie badań przedkłada się w języku polskim.

2.Dokumentację dołączaną do wniosków, o których mowa w ust. 1, przedkłada się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.

3.Projekty etykiet dołączane do wniosków w sprawie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy i pozwoleń na prowadzenie badań przedkłada się w języku polskim.

4.Upoważnienie do korzystania z danych w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia nr 1107/2009 przedkłada się w języku polskim. Jeżeli upoważnienie to nie zostało sporządzone w języku polskim, przedkłada się uwierzytelnione tłumaczenie tego upoważnienia na język polski.
art. 5
1.Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawach zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu uwzględnia się krajowe środki ograniczające ryzyko, o których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, jeżeli zostały one określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.

2.Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, krajowe środki ograniczające ryzyko, o których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, w szczególności kryteria, które powinny spełniać środki ochrony roślin, aby można było je wprowadzać do obrotu, wynikające ze specyficznych warunków gospodarczych, środowiskowych lub społecznych Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

następne przepisy