poprzednie przepisy

art. 33
1.W przypadku stwierdzenia, że wprowadzono do obrotu:

1)środek ochrony roślin:

a)bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo pozwolenia na handel równoległy, lub

b)nie spełniający wymagań określonych w zezwoleniu na jego wprowadzanie do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub

c)którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne określone w dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub

d)w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym, lub

e)w opakowaniu zastępczym, lub

f)któremu upłynął termin ważności, lub

2)produkt, który imituje środek ochrony roślin lub podrobiony środek ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin lub produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka lub produktu.

2.Środki ochrony roślin, produkty, które imitują środki ochrony roślin oraz podrobione środki ochrony roślin, wycofane z obrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.

3.W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu środek ochrony roślin:

1)znajduje się w opakowaniu niespełniającym wymagań określonych w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub

2)znajduje się w opakowaniu jednostkowym:

a)niezaopatrzonym w etykietę:

–zatwierdzoną, lub

–sporządzoną w języku polskim, albo

b)zaopatrzonym w etykietę niespełniającą wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub

c)niespełniającym wymagań określonych w art. 25 ust. 5, lub

3)na którego opakowaniu została podana informacja niezgodna z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy, lub wprowadzająca w błąd nabywcę tego środka, lub informacja, o której mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka.

4.Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
art. 34
1.W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał siewny został zaprawiony:

1)środkiem ochrony roślin:

a)dla którego nie zostało wydane zezwolenie na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy, w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub

b)który został użyty niezgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy, lub

c)którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2)produktem, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionym środkiem ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza materiału siewnego, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego materiału.

2.Materiał siewny wycofany z obrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, staje się odpadem w rozumieniu przepisów o odpadach.

3.W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin znajduje się w opakowaniu, na którym nie zostały umieszczone informacje, o których mowa w art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 1107/2009, sporządzone przynajmniej w języku polskim, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza materiału siewnego, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego materiału.

4.Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Rozdział 4

Stosowanie środków ochrony roślin

art. 35
1.Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

2.Środki ochrony roślin mogą być stosowane w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 547/2011", wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli zostaną określone warunki stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2.

3.Użytkownicy profesjonalni:

1)stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;

2)w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, są obowiązani do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

4.Środki ochrony roślin należy przechowywać i unieszkodliwiać w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym zgodnie ze sposobem, o którym mowa w pkt 1 lit. q załącznika I do rozporządzenia nr 547/2011.

5.Z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin należy postępować w sposób, o którym mowa w pkt 1 lit. q i s załącznika I do rozporządzenia nr 547/2011.

6.Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania integrowanej ochrony roślin, mając na uwadze ograniczenie zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.

art. 36
1.Zabrania się stosowania środków ochrony roślin, które zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka, na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych "A" wydzielonych na obszarach uzdrowisk lub obszarach ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu przepisów o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

2.Wojewódzki inspektor zezwala, w drodze decyzji, na zastosowanie środka ochrony roślin, który został zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia człowieka, na terenach, o których mowa w ust. 1, w przypadku:

1)wystąpienia organizmów kwarantannowych, lub

2)zagrożenia przez organizmy szkodliwe pomników przyrody lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, lub

3)stwierdzenia występowania roślin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, lub

4)wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych, których zwalczenie metodami niechemicznymi jest nieuzasadnione ekonomicznie lub nieskuteczne.

3.W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się warunki stosowania środka ochrony roślin na terenach, o których mowa w ust. 1.

4.Zabrania się stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych w formie oprysku lub fumigacji, a także wykorzystywania do zaprawiania nasion, środków ochrony roślin zaklasyfikowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:

1)toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3;

2)działanie rakotwórcze;

3)działanie mutagenne;

4)działanie szkodliwe na rozrodczość;

5)działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1;

6)działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1.

następne przepisy