poprzednie przepisy

art. 28
Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:

1)ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

2)ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

3)ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,

4)nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
art. 29
Wprowadzanie do obrotu chemicznych substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków oraz składników obojętnych odbywa się zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
art. 30
1.Podmiot, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, jest obowiązany na piśmie poinformować o zamiarze wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych środków, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem planowanego wprowadzenia.

2.Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)nazwę wprowadzanych środków ochrony roślin i ich ilość;

3)wskazanie miejsca wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i planowanego terminu ich wprowadzenia;

4)wskazanie miejsca składowania środków ochrony roślin - w przypadku gdy środki te będą składowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Do informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot zamierzający dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie o przeznaczeniu wprowadzanych środków ochrony roślin do stosowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których są one dopuszczone do obrotu, lub w państwach trzecich, ze wskazaniem tych państw.

4.W przypadku planowanego wprowadzania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, wojewódzki inspektor przekazuje uzyskaną informację, o której mowa w ust. 1, wraz z kopią oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, organom celnym właściwym dla miejsca wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Podmiot, który wprowadził środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do ich wyprowadzenia z tego terytorium, przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu.

6.Podmiot, który zamierza produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany na piśmie poinformować o zamiarze produkcji tych środków wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce produkcji.

7.Informacja, o której mowa w ust. 6, zawiera:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który zamierza produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)nazwę produkowanych środków ochrony roślin i ich ilość;

3)miejsce produkcji środków ochrony roślin.

8.Do informacji, o której mowa w ust. 6, podmiot zamierzający produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie, że środki te nie zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem dla ostatecznego nabywcy tych środków i zostaną wyprowadzone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.Podmiot, który wyprodukował środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do ich wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu.

10.Środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, które nie zostały wyprowadzone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu, stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.

11.W przypadku zbycia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podmiotu, o którym mowa w ust. 5 lub ust. 9, przechodzą na podmiot, który nabył te środki ochrony roślin.

12.Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę podmiotów, o których mowa w ust. 1, 6 i 11.

13.Podmiot, który nabył środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuje o tym wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce składowania tych środków, w terminie 14 dni od dnia ich nabycia.

14.Informacja, o której mowa w ust. 13, zawiera:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który nabył środki ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)termin nabycia środków ochrony roślin;

3)nazwę nabytych, środków ochrony roślin i ich ilość;

4)miejsce składowania nabytych środków ochrony roślin.
art. 31
Zabrania się:

1)zbywania środka ochrony roślin oraz składania oferty zbycia takiego środka:

a)osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie niepełnoletniej,

b)w opakowaniu zastępczym,

c)w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, chyba że w przypadku środka ochrony roślin przeznaczonego dla użytkownika nieprofesjonalnego środek ten jest przechowywany pod zamknięciem w sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszą,

d)przy zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych),

e)po upływie terminu jego ważności;

2)podawania informacji niezgodnych z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 1-3 lub ust. 4 lit. a-d lub lit. f-h rozporządzenia nr 1107/2009.
art. 32
W przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu:

1)środka ochrony roślin, którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2)produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, wstrzymuje obrót tym środkiem ochrony roślin lub produktem, do czasu zakończenia badań laboratoryjnych prowadzonych w celu wykluczenia albo potwierdzenia tego podejrzenia.

następne przepisy