poprzednie przepisy

art. 23
Środek ochrony roślin, który został wprowadzony do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy, po upływie tego okresu może:

1)pozostawać w obrocie przez okres 6 miesięcy po upływie okresu ważności tego zezwolenia albo pozwolenia,

2)być unieszkodliwiany, składowany i stosowany przez okres 12 miesięcy po upływie okresu, o którym mowa w pkt 1

-chyba że w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy lub decyzji w sprawie cofnięcia tego zezwolenia lub pozwolenia określono inaczej.
art. 24
Środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostać w obrocie i być stosowany tylko do końca terminu jego ważności.
art. 25
1.Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.

2.Przepis ust. 1 nie dotyczy producenta środka ochrony roślin, który uzyskał zezwolenie na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu, z tym że jeżeli producent ten prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbywania środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy, działalność w tym zakresie wymaga wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

3.Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, w zakresie obrotu środkami ochrony roślin, jest obowiązany:

1)zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy:

a)ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

b)nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed wykonywaniem tych czynności, ukończyły szkolenie wymagane od osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy,

c)udzielały nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania, przy czym - w przypadku zbywania środków ochrony roślin użytkownikowi nieprofesjonalnemu - podstawowych informacji dotyczących w szczególności:

–zagrożeń stwarzanych przez te środki dla zdrowia człowieka, z uwzględnieniem różnych sposobów narażenia na kontakt z tymi środkami,

–właściwego przechowywania tych środków,

–właściwego stosowania tych środków,

–właściwego postępowania z resztkami tych środków,

–sposobów ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin;

2)w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany w pkt 1, zapewnić możliwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje określone w pkt 1 lit. a lub b, która będzie udzielała nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu;

3)przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych powodów nieprzeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu;

4)realizować obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w taki sposób, aby - z wyjątkiem przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy - umożliwiać określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych środków ochrony roślin;

5)w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać w ofercie zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:

a)pełnoletnie,

b)posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28.

4.Przepisy ust. 3 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 nie dotyczą mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli wprowadzają oni do obrotu jedynie środki ochrony roślin, przeznaczone dla użytkowników nieprofesjonalnych, które nie zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1272/2008", zaklasyfikowane do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:

1)toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3;

2)działanie rakotwórcze;

3)działanie mutagenne;

4)działanie szkodliwe na rozrodczość;

5)działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1;

6)działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1.

5.Konfekcjonowanie środków ochrony roślin jest prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, z zachowaniem numeru partii oraz daty produkcji środka ochrony roślin nadanych przez producenta tego środka ochrony roślin.

6.Przepis ust. 5 nie dotyczy konfekcjonowania środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim.
art. 26
1.Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1, dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3)numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4)numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

5)określenie zakresu wykonywanej działalności;

6)wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;

7)wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki;

8)datę i podpis wnioskodawcy.

2.Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza:

1)oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1)dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą;

2)znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).";

2)przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać:

1)firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2)oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
art. 27
1.Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, jest:

1)wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby;

2)wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, zawiera:

1)informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 5 i 6;

2)numer wpisu do rejestru;

3)datę wpisu do rejestru.

3.Rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

następne przepisy