poprzednie przepisy

art. 19
1.Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

2.Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1)informacje, o których mowa w art. 17 ust. 4 pkt 1;

2)zakres upoważnienia;

3)datę wydania i numer upoważnienia.

3.Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
art. 20
1.Główny Inspektor, na wniosek podmiotu, który uzyskał upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, wydaje certyfikat sporządzony w języku polskim i w języku angielskim potwierdzający, że podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 w zakresie tego upoważnienia.

2.Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i jest ważny w okresie obowiązywania upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie.

Rozdział 3

Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu

art. 21
Opakowania jednostkowe środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu:

1)są szczelnie zamknięte i nieuszkodzone;

2)są zaopatrzone w etykietę:

a)zatwierdzoną,

b)sporządzoną w języku polskim;

3)spełniają wymagania określone w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy.
art. 22
Informacje, o których mowa w art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 1107/2009, umieszczone na opakowaniu wprowadzanego do obrotu materiału siewnego zaprawionego środkiem ochrony roślin, sporządza się w języku polskim.

następne przepisy