poprzednie przepisy

art. 18
1.Podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin jest obowiązany do:

1)informowania Głównego Inspektora o zmianie danych, o których mowa w:

a)art. 17 ust. 4 pkt 1-3, lub w rejestrze albo w ewidencji, o których mowa w art. 17 ust. 5 pkt 4 - w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,

b)art. 17 ust. 5 pkt 1-3 - w terminie 6 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;

2)przekazywania Głównemu Inspektorowi wykazu planowanych badań skuteczności działania środka ochrony roślin w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia tych badań;

3)udostępniania Głównemu Inspektorowi dokumentów koniecznych do ustalenia, czy podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

2.Główny Inspektor przeprowadza kontrole podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

3.Główny Inspektor może upoważnić na piśmie do prowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, wojewódzkiego inspektora.

4.W przypadku gdy podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przestał spełniać wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 lub używa do tych badań środka ochrony roślin niezgodnie z art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, lub nie wykonuje obowiązków, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor nakazuje w wyznaczonym terminie usunięcie stwierdzonych uchybień, pod warunkiem że uchybienia te nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

5.W przypadku:

1)uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, lub

2)stwierdzenia, że uchybienia, o których mowa w ust. 4, stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub

3)nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub

4)złożenia przez podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin wniosku o cofnięcie upoważnienia

-Główny Inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

6.Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7.Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w przypadkach określonych w ust. 5 pkt 1-3, może uzyskać ponowne upoważnienie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie.

8.Główny Inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego upoważnienia, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tych badań. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9.Podmiot, który prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego upoważnienia, może uzyskać upoważnienie do prowadzenia tych badań nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna.
art. 19
1.Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

2.Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1)informacje, o których mowa w art. 17 ust. 4 pkt 1;

2)zakres upoważnienia;

3)datę wydania i numer upoważnienia.

3.Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
art. 20
1.Główny Inspektor, na wniosek podmiotu, który uzyskał upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, wydaje certyfikat sporządzony w języku polskim i w języku angielskim potwierdzający, że podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 w zakresie tego upoważnienia.

2.Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i jest ważny w okresie obowiązywania upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie.

Rozdział 3

Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu

art. 21
Opakowania jednostkowe środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu:

1)są szczelnie zamknięte i nieuszkodzone;

2)są zaopatrzone w etykietę:

a)zatwierdzoną,

b)sporządzoną w języku polskim;

3)spełniają wymagania określone w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy.

następne przepisy