początek tekstu
Rozdział 1

Przepisy ogólne

art. 1
Ustawa reguluje:

1) zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1107/2009”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia, w szczególności w sprawach zezwoleń i pozwoleń w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu;

2) zasady:

a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu,

b) stosowania środków ochrony roślin,

c) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

d) prowadzenia integrowanej produkcji roślin,

e) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

f) gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin

- w zakresie nieokreślonym w przepisach rozporządzenia nr 1107/2009 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia.
art. 2
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)środek ochrony roślin - środek ochrony roślin, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009;

2)substancje czynne - substancje czynne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009;

3)sejfner - sejfner, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1107/2009;

4)synergetyk - synergetyk, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1107/2009;

5)składnik obojętny - składnik obojętny, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009;

6)pozostałości środka ochrony roślin - pozostałości w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 1107/2009;

7)rośliny - rośliny w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia nr 1107/2009;

8)produkty roślinne - produkty roślinne w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia nr 1107/2009;

9)organizmy szkodliwe - organizmy szkodliwe w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia nr 1107/2009;

10)wprowadzanie do obrotu - wprowadzanie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia nr 1107/2009;

11)zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu - zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 1107/2009;

12)producent - producenta w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 1107/2009;

13)środowisko - środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporządzenia nr 1107/2009;

14)posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu - posiadacza zezwolenia w rozumieniu art. 3 pkt 24 rozporządzenia nr 1107/2009;

15)metody niechemiczne - metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi inne niż wykorzystujące chemiczne środki ochrony roślin, w szczególności metody agrotechniczne, fizyczne, mechaniczne lub biologiczne;

16)integrowana ochrona roślin - sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;

17)integrowana produkcja roślin - produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska;

18)konfekcjonowanie - pakowanie lub przepakowywanie, lub etykietowanie, lub przeetykietowywanie środka ochrony roślin;

19)ostateczny nabywca środków ochrony roślin - podmiot, który nabywa środki ochrony roślin, które nie będą następnie wprowadzane do obrotu;

20)państwo trzecie -państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;

21)sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin - wszelkie urządzenia przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin, w tym akcesoria, które mają znaczenie dla skutecznego działania takiego sprzętu, w szczególności:

a)rozpylacze,

b)manometry,

c)filtry i sita,

d)instalacje do przepłukiwania zbiornika;

22)sprzęt agrolotniczy - sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego obejmujących samoloty i śmigłowce;

23)sprzęt naziemny - sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin inny niż montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego;

24)użytkownik profesjonalny - osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie;

25)użytkownik nieprofesjonalny - osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin, niebędącą użytkownikiem profesjonalnym.
art. 3
1.Minister właściwy do spraw rolnictwa jest:

1)organem właściwym, o którym mowa w art. 75 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w zakresie wykonania przepisów tego rozporządzenia oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia, dotyczących:

a)wypełniania obowiązków państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy zatwierdzaniu substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków oraz w zakresie składników obojętnych,

b)zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu,

c)pozwoleń na handel równoległy, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 1107/2009, zwanych dalej "pozwoleniami na handel równoległy",

d)pozwoleń na prowadzenie doświadczeń lub testów do celów badań lub rozwoju, wiążących się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, o których mowa w art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, zwanych dalej "pozwoleniami na prowadzenie badań";

2)krajowym organem koordynującym, o którym mowa w art. 75 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009;

3)organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 1 pkt 2, nienależacych do właściwości innych organów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych;

4)organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia integrowanej ochrony roślin;

5)organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wyników ocen dotyczących ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;

6)organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009.

2.Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektorem", jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji o wdrożeniu systemu kontroli sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

3.Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", jest organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009.

Rozdział 2

Zatwierdzanie substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz zezwolenia i pozwolenia w zakresie środków ochrony roślin


następne przepisy