poprzednie przepisy

art. 16
Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.
art. 17
1.Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania skuteczności działania środka ochrony roślin mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty upoważnione przez Głównego Inspektora.

2.Upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia. W decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia.

3.Upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie może być podmiot, który spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt20 rozporządzenia nr 1107/2009.

4.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3)numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4)wskazanie zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem w szczególności funkcji środka ochrony roślin i miejsca prowadzenia badań oraz rodzaju upraw, w ramach których będą prowadzone badania;

5)datę i podpis wnioskodawcy.

5.Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1)wykaz osób wskazanych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, zawierający imiona i nazwiska tych osób wraz ze szczegółowym opisem zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy;

2)wykaz standardowych procedur roboczych stosowanych przy badaniu skuteczności działania środków ochrony roślin;

3)informację o:

a)gruntach lub obiektach, w których będą prowadzone badania skuteczności działania środka ochrony roślin, oraz ich lokalizacji,

b)sprzęcie technicznym, w tym laboratoryjnym, który będzie wykorzystywany do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin;

4)przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Główny Inspektor, przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 przez podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia.

7.Główny Inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 lub nie przedstawił informacji umożliwiających rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 2.

8.Do zmiany zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku:

1)ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 5 pkt 1-3 i ust. 6;

2)rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 5 pkt 1-3 i ust. 6 stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia.
art. 18
1.Podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin jest obowiązany do:

1)informowania Głównego Inspektora o zmianie danych, o których mowa w:

a)art. 17 ust. 4 pkt 1-3, lub w rejestrze albo w ewidencji, o których mowa w art. 17 ust. 5 pkt 4 - w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,

b)art. 17 ust. 5 pkt 1-3 - w terminie 6 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;

2)przekazywania Głównemu Inspektorowi wykazu planowanych badań skuteczności działania środka ochrony roślin w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia tych badań;

3)udostępniania Głównemu Inspektorowi dokumentów koniecznych do ustalenia, czy podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

2.Główny Inspektor przeprowadza kontrole podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

3.Główny Inspektor może upoważnić na piśmie do prowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, wojewódzkiego inspektora.

4.W przypadku gdy podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przestał spełniać wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 lub używa do tych badań środka ochrony roślin niezgodnie z art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, lub nie wykonuje obowiązków, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor nakazuje w wyznaczonym terminie usunięcie stwierdzonych uchybień, pod warunkiem że uchybienia te nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

5.W przypadku:

1)uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, lub

2)stwierdzenia, że uchybienia, o których mowa w ust. 4, stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub

3)nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub

4)złożenia przez podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin wniosku o cofnięcie upoważnienia

-Główny Inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

6.Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7.Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w przypadkach określonych w ust. 5 pkt 1-3, może uzyskać ponowne upoważnienie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie.

8.Główny Inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego upoważnienia, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tych badań. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9.Podmiot, który prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego upoważnienia, może uzyskać upoważnienie do prowadzenia tych badań nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna.
art. 19
1.Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

2.Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1)informacje, o których mowa w art. 17 ust. 4 pkt 1;

2)zakres upoważnienia;

3)datę wydania i numer upoważnienia.

3.Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
art. 20
1.Główny Inspektor, na wniosek podmiotu, który uzyskał upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, wydaje certyfikat sporządzony w języku polskim i w języku angielskim potwierdzający, że podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 w zakresie tego upoważnienia.

2.Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i jest ważny w okresie obowiązywania upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie.

następne przepisy