poprzednie przepisy

art. 14
1.Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu może przekazać innemu podmiotowi na podstawie umowy uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu.

2.Podmiot, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, powiadamia ministra właściwego do spraw rolnictwa na piśmie o zawartej umowie.

3.Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1)datę zawarcia umowy i jej wejścia w życie;

2)nazwę środka ochrony roślin, którego dotyczy umowa;

3)numer zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu;

4)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

5)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o ile podmiot ten taki numer posiada;

6)numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu;

7)datę i podpis składającego powiadomienie.

4.Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się;

1)oświadczenie posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu o przekazaniu uprawnień i obowiązków wynikających z tego zezwolenia;

2)oświadczenie podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu o przejęciu tych uprawnień i obowiązków;

3)oświadczenie podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, że środek ochrony roślin nadal spełnia wymagania określone w tym zezwoleniu;

4)przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie, w przypadku podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, który nie posiada numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo który nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, przedkłada się w języku polskim.

6.Jeżeli oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, nie zostały sporządzone w języku polskim, dołącza się tłumaczenie tych oświadczeń na język polski.

7.Minister właściwy do spraw rolnictwa na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, oraz dołączonych do niego dokumentów, o których mowa w ust. 4, wydaje decyzję w sprawie stwierdzenia przejścia uprawnień i obowiązków wynikających z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu.

8.W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 7, stała się ostateczna, minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie zmian wynikających z przejścia uprawnień i obowiązków wynikających z tego zezwolenia.
art. 15
1.Czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań są odpłatne.

2.Opłacie podlegają:

1)złożenie wniosku związanego z:

a)zatwierdzeniem substancji czynnej, sejfnera i synergetyka,

b)wydaniem zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 41, art. 47 ust. 1, art. 51 oraz art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009,

c)wydaniem pozwolenia na handel równoległy,

d)wydaniem pozwolenia na prowadzenie badań,

e)wydaniem decyzji o zmianie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy lub pozwolenia na prowadzenie badań;

2)czynności związane z;

a)weryfikacją dokumentacji przedłożonej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków lub przedłużenie zatwierdzenia, lub w związku z przeglądem zatwierdzenia w zakresie elementów przewidzianych w art. 8 rozporządzenia nr 1107/2009,

b)opracowaniem oceny danych dla substancji czynnych określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonującym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 1) lub uwag do oceny tych danych,

c)opracowaniem oceny danych dla środków ochrony roślin określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonującym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 67) lub uwag do oceny tych danych,

d)przygotowaniem projektu sprawozdania z oceny, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1107/2009,

e)opracowaniem oceny porównawczej środków ochrony roślin zawierających substancje kwalifikujące się do zastąpienia, o której mowa w art. 50 rozporządzenia nr 1107/2009,

f)przygotowaniem oceny równoważności, o której mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009.

3.Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uiszcza się przed złożeniem wniosku, na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4.Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uiszcza się przed dokonaniem tych czynności, odpowiednio na rachunek;

1)urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa - w przypadku opłat za czynności dokonywane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;

2)podmiotów upoważnionych na podstawie art. 10 - w przypadku opłat za czynności dokonywane przez te podmioty.

5.Opłaty, o których mowa w ust. 2, uiszczane na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa, stanowią dochód budżetu państwa.

6.Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uiszczane na rachunek podmiotów upoważnionych, o których mowa w art. 10, stanowią dochód tych podmiotów. W przypadku nieuiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, czynności tych nie podejmuje się.

7.Przepisów ust. 4-6 nie stosuje się do czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w zakresie, w jakim są one wykonywane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009.

8.Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i potwierdzania uiszczenia:

1)opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mając na uwadze nakład pracy i poziom kosztów administracyjnych oraz zapewnienie sprawnego rozpatrywania wniosków o zatwierdzanie substancji czynnej, sejfnera lub synergetyka, lub o wydanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin, pozwolenia na handel równoległy, pozwolenia na prowadzenie badań oraz decyzji o zmianie tego zezwolenia lub pozwolenia oraz zapewnienie sprawnego pobierania tych opłat;

2)opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mając na uwadze rzeczywiste koszty poszczególnych czynności oraz zapewnienie sprawnego wykonywania tych czynności.
art. 16
Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.
art. 17
1.Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania skuteczności działania środka ochrony roślin mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty upoważnione przez Głównego Inspektora.

2.Upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia. W decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia.

3.Upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie może być podmiot, który spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt20 rozporządzenia nr 1107/2009.

4.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3)numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4)wskazanie zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem w szczególności funkcji środka ochrony roślin i miejsca prowadzenia badań oraz rodzaju upraw, w ramach których będą prowadzone badania;

5)datę i podpis wnioskodawcy.

5.Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1)wykaz osób wskazanych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, zawierający imiona i nazwiska tych osób wraz ze szczegółowym opisem zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy;

2)wykaz standardowych procedur roboczych stosowanych przy badaniu skuteczności działania środków ochrony roślin;

3)informację o:

a)gruntach lub obiektach, w których będą prowadzone badania skuteczności działania środka ochrony roślin, oraz ich lokalizacji,

b)sprzęcie technicznym, w tym laboratoryjnym, który będzie wykorzystywany do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin;

4)przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Główny Inspektor, przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 przez podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia.

7.Główny Inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 lub nie przedstawił informacji umożliwiających rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 2.

8.Do zmiany zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku:

1)ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 5 pkt 1-3 i ust. 6;

2)rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 5 pkt 1-3 i ust. 6 stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia.
art. 18
1.Podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin jest obowiązany do:

1)informowania Głównego Inspektora o zmianie danych, o których mowa w:

a)art. 17 ust. 4 pkt 1-3, lub w rejestrze albo w ewidencji, o których mowa w art. 17 ust. 5 pkt 4 - w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,

b)art. 17 ust. 5 pkt 1-3 - w terminie 6 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;

2)przekazywania Głównemu Inspektorowi wykazu planowanych badań skuteczności działania środka ochrony roślin w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia tych badań;

3)udostępniania Głównemu Inspektorowi dokumentów koniecznych do ustalenia, czy podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

2.Główny Inspektor przeprowadza kontrole podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

3.Główny Inspektor może upoważnić na piśmie do prowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, wojewódzkiego inspektora.

4.W przypadku gdy podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przestał spełniać wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 lub używa do tych badań środka ochrony roślin niezgodnie z art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, lub nie wykonuje obowiązków, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor nakazuje w wyznaczonym terminie usunięcie stwierdzonych uchybień, pod warunkiem że uchybienia te nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

5.W przypadku:

1)uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, lub

2)stwierdzenia, że uchybienia, o których mowa w ust. 4, stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub

3)nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub

4)złożenia przez podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin wniosku o cofnięcie upoważnienia

-Główny Inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

6.Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7.Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w przypadkach określonych w ust. 5 pkt 1-3, może uzyskać ponowne upoważnienie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie.

8.Główny Inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego upoważnienia, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tych badań. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9.Podmiot, który prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego upoważnienia, może uzyskać upoważnienie do prowadzenia tych badań nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna.

następne przepisy