poprzednie przepisy

art. 99
1.Jednostki organizacyjne prowadzące szkolenia w zakresie badań opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych i potwierdzania sprawności technicznej tych opryskiwaczy w dniu 31 grudnia 2013 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, wojewódzki inspektor wpisuje z dniem 1 stycznia 2014 r., odpowiednio do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo art. 70 ust. 1 niniejszej ustawy.

2.Wojewódzki inspektor potwierdza dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, poprzez wydanie zaświadczenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania tego wpisu.

3.Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do przekazania informacji w zakresie numeru REGON wojewódzkiemu inspektorowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo art. 70 ust. 1 niniejszej ustawy, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r.
art. 100
Osoby, które nabyły uprawnienia do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych przed dniem 1 stycznia 2014 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są uprawnione do potwierdzania sprawności technicznej sprzętu naziemnego.
art. 101
1.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:

1)stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;

2)zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne zaświadczeniom o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.
art. 102
1.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i w art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:

1)stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;

2)zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i w art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie stosowania środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.
art. 103
1.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:

1)stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;

2)zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2.Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie integrowanej produkcji roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.

następne przepisy