poprzednie przepisy

art. 42
Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
art. 43
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
Załączniki
Zobacz strony Rządowego Centrum Legislacji:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/169/D2013000016901.pdf


koniec tekstu