poprzednie przepisy

art. 39
Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.
art. 40
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18
art. 41
1.Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.

2.Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 19.
art. 42
Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
art. 43
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

następne przepisy