poprzednie przepisy

art. 21
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 184.500 tys. zł.
art. 22
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.), wynosi 2.266 tys. zł.
art. 23
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.
art. 24
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 466.600 tys. zł.
art. 25
Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.), wynosi 3.690 tys. zł.

następne przepisy