poprzednie przepisy

art. 185
1.Operatorzy pocztowi są obowiązani przedłożyć Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca 2013 r., sprawozdania z działalności pocztowej w 2012 r.

2.Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 186
1.Operator świadczący powszechne usługi pocztowe w 2012 r. przedkłada Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca 2013 r., oświadczenie za rok 2012 co do spełniania wymagań w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów w sposób umożliwiający kalkulację kosztów:

1)odrębnie dla każdej z usług z obszaru zastrzeżonego;

2)zbiorczo dla usług niezastrzeżonych z rozgraniczeniem na:

a)powszechne usługi pocztowe,

b)nienależące do powszechnych usług pocztowych.

2.Prezes UKE przeprowadza weryfikację realizacji wymagań, o których mowa w ust. 1, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 191.

3.Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

4.Operator publiczny w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 191 jest obowiązany do przedłożenia Prezesowi UKE, nie później niż do dnia 31 lipca 2013 r., zbadanego przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego za rok 2012, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z ust. 1 i przepisami wydanymi na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 191.
art. 187
Oddawcze skrzynki pocztowe, o których mowa w art. 40 ust. 3, niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 5 mogą być eksploatowane do czasu ich wymiany.
art. 188
1.Operatorzy pocztowi są obowiązani do sporządzenia i uzgodnienia planów, o których mowa w art. 83 i art. 85, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2.Do czasu uzgodnienia planów, o których mowa w art. 83 i art. 85, zachowują moc plany sporządzone na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 191.
art. 189
Do spraw wszczętych na podstawie przepisów art. 31 ust. 4, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 3 i art. 68 ustawy uchylanej w art. 191 i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

następne przepisy