poprzednie przepisy

art. 8
Organem właściwym w sprawach wpisu do rejestru jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej "Prezesem UKE".
art. 9
1.Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który zawiera:

1)firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;

2)oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze;

3)numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa;

5)przewidywaną datę rozpoczęcia działalności pocztowej;

6)imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu służbowego osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE;

7)w przypadku spółek handlowych:

a)imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów,

b)imiona i nazwiska wspólników posiadających prawo reprezentowania spółki,

c)informację o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer PESEL osób, o których mowa w lit. a i b, a w przypadku cudzoziemców nieposiadających tego numeru:

-informację o numerze ważnego dokumentu podróży w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz

-informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8)w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową - imię i nazwisko oraz informacje, o których mowa w pkt 7 lit. c.

2.Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca załącza:

1)regulamin świadczenia usług pocztowych;

2)cennik usług pocztowych;

3)dowód wniesienia opłaty skarbowej.

3.Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorca składa na piśmie oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1)dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych są kompletne i zgodne z prawdą;

2)znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru operatorów pocztowych, określone w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.".

4.W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca zamieszcza również:

1)firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;

2)oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

5.Wniosek o wpis do rejestru oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, mogą być złożone w postaci elektronicznej.

6.Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać, przez okres wykonywanej działalności pocztowej, dokumenty niezbędne dla wykazania spełnienia warunków wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru.
art. 10
1.Operator pocztowy jest obowiązany złożyć do Prezesa UKE pisemne zgłoszenie:

1)zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej;

2)zmiany danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie 14 dni od dnia jej zaistnienia;

3)zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo zakończenia tej działalności.

2.Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w postaci elektronicznej.
art. 11
Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru:

1)na wniosek operatora pocztowego;

2)z urzędu w przypadku:

a)stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności pocztowej w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności,

b)wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru.
art. 12
Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 10, kierując się dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności pocztowej, a także potrzebą zapewnienia Prezesowi UKE informacji koniecznych do realizowania jego obowiązków.

następne przepisy