poprzednie przepisy

art. 18
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33 ust. 2, art. 47 ust. 10, art. 53, art. 63, art. 85, art. 93 ust. 5, art. 103 ust. 4, art. 104 ust. 1, art. 112 ust. 1, art. 123 ust. 1, art. 128, art. 129a ust. 2, art. 130 ust. 8, art. 133, art. 140 ust. 4 i 5, art. 163, art. 182, art. 187, art. 189, art. 189a, art. 202 oraz art. 209 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 26d ust. 7, art. 33 ust. 2, art. 53 ust. 5, art. 53c, art. 63, art. 85, art. 93 ust. 9, art. 103 ust. 4, art. 103c, art. 104 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1, art. 123 ust. 1f, art. 128, art. 130 ust. 8, art. 133, art. 140 ust. 4 i 5b, art. 163, art. 182, art. 187, art. 189, art. 189a ust. 2, art. 191 ust. 14, art. 202 i art. 209 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
art. 19
Przepisy art. 1 ust. 2 pkt 5a lit. c ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
art. 20
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 10 - który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 147 w zakresie art. 205a ust. 1 pkt 3 - który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 116 lit. d i pkt 120 w zakresie art. 179 ust. 7 - które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

4) art. 1 pkt 12, 13 i 83 - które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

5) art. 3 w zakresie art. 22a - który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Załącznik nr 1

Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość kary w zł

I

II

III

Naruszenia przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

1

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 11.2.6.1 załącznika do rozporządzenia

5.000

2

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 1.1.1 załącznika do rozporządzenia

10.000

3

Naruszenie obowiązku patrolowania, o którym mowa w pkt 1.5.1 załącznika do rozporządzenia

2.000

4

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.2.1.1 załącznika do rozporządzenia

5.000

5

Umieszczenie na pokładzie statku powietrznego bagażu z naruszeniem pkt 5.3.1 załącznika do rozporządzenia

5.000

6

Naruszenie obowiązku kontrolowania, o którym mowa w pkt 1.2.2.5 załącznika do rozporządzenia

10.000

7

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 1.2.3.4 załącznika do rozporządzenia

500

8

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 1.2.2.4 załącznika do rozporządzenia

500

9

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 1.2.3.1 załącznika do rozporządzenia

5.000

10

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 1.4.1 załącznika do rozporządzenia

10.000

11

Naruszenie obowiązku kontroli, o którym mowa w pkt 1.3.1 załącznika do rozporządzenia

10.000

12

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 4.1.2 załącznika do rozporządzenia

1.000

13

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 4.1.1 załącznika do rozporządzenia

10.000

14

Zabranie na pokład statku powietrznego zaopatrzenia pokładowego wbrew pkt 8.1.1 lub dostarczenia do strefy zastrzeżonej portu zaopatrzenia wbrew pkt 9.1.1 załącznika do rozporządzenia

10.000

15

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 6.1.1 załącznika do rozporządzenia

10.000

16

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 7.1 załącznika do rozporządzenia

10.000

17

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 1.1.3.4 załącznika do rozporządzenia

2.000

18

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.1.1.3 załącznika do rozporządzenia

2.000

19

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.1.3 załącznika do rozporządzenia

1.000

20

Dopuszczenie przewozu broni lub innych przedmiotów zabronionych, o których mowa w dodatku 4-C oraz 5-B załącznika do rozporządzenia, w miejscu dostępnym dla pasażera i załogi

10.000

21

Dopuszczenie przewozu przedmiotów zabronionych, o których mowa w pkt 6.0.2 oraz 6.0.3 załącznika do rozporządzenia

10.000


Załącznik nr 4

Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość kary w zł

I

II

III

1

Naruszenie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania

1.1

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.202 załącznika Nr I

500

1.2

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.301 załącznika Nr I

od 1.000 do 5.000

1.3

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.304 załącznika Nr I

od 2.000 do 5.000

1.4

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.305 (a), (e), (f) załącznika Nr 1

2.000

1.5

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.401 (a) załącznika Nr I

2.000

1.6

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.402 (b) załącznika Nr I

1.000

1.7

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.501 załącznika Nr I

3.000

1.8

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.502 załącznika Nr I

5.000

1.9

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.503 załącznika Nr I

5.000

1.10

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.612 załącznika Nr I

5.000

1.11

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.613 (a) załącznika Nr I

5.000

1.12

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.614 załącznika Nr I

2.000

1.13

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.617 załącznika Nr I

2.000

1.14

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.619 (c) załącznika Nr I

5.000

1.15

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.709 (a) załącznika Nr I

2.000

1.16

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.710 (e), (h) załącznika Nr I

10.000

1.17

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.713 załącznika Nr I

2.000

1.18

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.714 załącznika Nr I

2.000

1.19

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.716 (c) załącznika Nr I

5.000

1.20

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.803 (c) załącznika Nr I

2.000

1.21

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.902 (b) załącznika Nr I

10.000

1.22

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.905 (c) załącznika Nr I

5.000

1.23

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.40 (b) załącznika Nr II

1.000

1.24

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.42 (b), (c) załącznika Nr II

5.000

1.25

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.45 (a) załącznika Nr II

5.000

1.26

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.50 (a), (d), (f) załącznika Nr II

10.000

1.27

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.55 (a) załącznika Nr II

10.000

1.28

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.60 (a) załącznika Nr II

500

1.29

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.80 załącznika Nr II

10.000

1.30

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.85 załącznika Nr II

2.000

1.31

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.95 (c) załącznika Nr II

5.000

1.32

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 66.A.20 (a) załącznika Nr III

2.000

1.33

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 66.A.20 (b) załącznika Nr III

2.000

1.34

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 66.A.45 (b) załącznika Nr III

2.000

1.35

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 147.A.100 (a) i (b) załącznika Nr IV

5.000

1.36

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A. 100 (e) załącznika Nr IV

5.000

1.37

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.100 (f) załącznika Nr IV

5.000

1.38

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.100 (i) załącznika Nr IV

5.000

1.39

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.105 (a) załącznika Nr IV

5.000

1.40

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.105 (b) załącznika Nr IV

5.000

1.41

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.105 (g) załącznika Nr IV

5.000

1.42

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.105 (h) załącznika Nr IV

5.000

1.43

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.110 (a) załącznika Nr IV

5.000

1.44

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.110 (b) załącznika Nr IV

5.000

1.45

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.125 załącznika Nr IV

10.000

1.46

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.130 (a) załącznika Nr IV

5.000

1.47

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.130 (b) załącznika Nr IV

10.000

1.48

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.135 (a) załącznika Nr IV

10.000

1.49

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.140 (b) załącznika Nr IV

5.000

1.50

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.145 (b) i (c) załącznika Nr IV

5.000

1.51

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 147.A.145 (d) załącznika Nr IV

10.000

1.52

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 147.A.150 załącznika Nr IV

5.000

1.53

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 147.A. załącznika Nr IV

10.000

1.54

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.300 załącznika Nr IV

10.000

2

Naruszenie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającego zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

2.1

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.2

od 1.000 do 5.000

2.2

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.3

1.000

2.3

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.44

od 1.000 do 5.000

2.4

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.61 lub 21A.107 lub 21A.120 lub 21A.449

3.000

2.5

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.121

10.000

2.6

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.129

5.000

2.7

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.165

10.000

2.8

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.265

10.000

2.9

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.804 lub 21A. 805 lub 21A.807

od 1.000 do 5.000następne przepisy