poprzednie przepisy

art. 85
1.Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia.

2.Projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu staroście.

3.Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

1)sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;

2)projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.
art. 86
Do robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, a także robót geologicznych służących innym celom wykonywanych z użyciem środków strzałowych albo wykonywanych na głębokości większej niż 100 m albo wykonywanych na obszarze górniczym utworzonym w celu wykonywania działalności metodą robót podziemnych albo metodą otworów wiertniczych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakładu górniczego i jego ruchu oraz ratownictwa górniczego.
art. 87
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do robót geologicznych wykonywanych na potrzeby ruchu zakładu górniczego.
art. 88
Rozdział 2

Dokumentacja geologiczna i informacja geologiczna

art. 88
1.Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.

2.Dokumentację geologiczną stanowią następujące rodzaje dokumentacji:

1)geologiczna złoża kopaliny;

2)hydrogeologiczna;

3)geologiczno-inżynierska;

4)inne niż określone w pkt 1-3.


następne przepisy