poprzednie przepisy

art. 69
1.Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1)wymagania dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;

2)kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-9, oraz wymagania w zakresie określonym w art. 56 pkt 2-6, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 6;

3)wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnej i zespołu egzaminacyjnego;

4)wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej;

5)wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje.

2.Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska będzie kierował się odpowiednio potrzebą zapewnienia adekwatności składów komisji egzaminacyjnych do zakresu wymagań podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu, potrzebami ustalenia wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej, komunikatywności treści oraz wzorów świadectw stwierdzających kwalifikacje, zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności zawodowych, a dodatkowo w przypadku kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego - potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach górniczych, a także adekwatności kwalifikacji zawodowych i wymagań do usytuowania w schemacie organizacyjnym zakładu górniczego, zakładu albo podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz rodzaju zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności.
art. 70
1.Wykaz osób, którym stwierdzono kwalifikacje określone w art. 50 i 58, zamieszcza się i aktualizuje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej organów właściwych do ich stwierdzenia.

2.W wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się imię i nazwisko osoby oraz rodzaj stwierdzonych kwalifikacji.
art. 71
Rozdział 4

Rzeczoznawcy

art. 71
1.O nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego może ubiegać się osoba fizyczna, która:

1)korzysta z pełni praw publicznych;

2)posiada:

a)dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk technicznych,

b)w zakresie czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy - stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu i po uzyskaniu tego stwierdzenia nie mniej niż 5 lat praktyki w kierownictwie ruchu lub w wyższym dozorze ruchu odpowiedniego rodzaju zakładu górniczego albo co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej i nie mniej niż 5 lat praktyki naukowej.

2.O nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego może ubiegać się osoba prawna, która:

1)posiada zaplecze techniczne i organizację zapewniające jej bezstronność i rzetelność oraz dostęp do laboratorium badawczego wyposażonego w urządzenia niezbędne do wykonywania badań i sporządzania opinii w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego;

2)zatrudnia co najmniej jedną osobę fizyczną, spełniającą wymagania określone w ust. 1, która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego.

art. 72
Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadaje się w następujących grupach:

1)grupa I - maszyny wyciągowe:

a)część mechaniczna,

b)część elektryczna,

2)grupa II - naczynia wyciągowe,

3)grupa III - zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych,

4)grupa IV - liny wyciągowe,

5)grupa V - wieże szybowe,

6)grupa VI - koła linowe,

7)grupa VII - zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych,

8)grupa VIII - urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,

9)grupa IX - urządzenia i sprzęt elektryczny:

a)kable i przewody,

b)elektronarzędzia,

c)sieci elektroenergetyczne,

10)grupa X - urządzenia techniczne:

a)urządzenia ciśnieniowe,

b)urządzenia dźwignicowe,

c)urządzenia transportowe specjalne,

11)grupa XI - obudowy zmechanizowane,

12)grupa XII - roboty strzałowe,

13)grupa XIII - obudowy kotwowe,

14)grupa XIV - obudowy szybów,

15)grupa XV - zagrożenie metanowe i pyłowe,

16)grupa XVI - zagrożenie pożarowe,

17)grupa XVII - zagrożenie wodne,

18)grupa XVIII - zagrożenie wyrzutem gazów i skał,

19)grupa XIX - zagrożenie tąpaniami,

20)grupa XX - zagrożenie klimatyczne,

21)grupa XXI - badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzanie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów

-wskazując zakresy czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ust. 4 oraz art. 120 ust. 1 i 2.
art. 118 u.4 PrGeologGórnicze

art. 120 PrGeologGórnicze


następne przepisy