poprzednie przepisy


Rozdział 2

Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

art. 53
1.Osoby wykonujące czynności:

1)kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu w następujących rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów górniczych, następujących rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz następujących rodzajach zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1:

a)w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

b)w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali,

c)w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali,

d)w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych,

e)w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny,

f)w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi,

g)w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory,

h)w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,

i)w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną,

j)w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową,

k)w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną,

l)w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową,

m)w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową,

n)w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5,

o)w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5,

p)w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5,

q)w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5,

2)kierownika oraz zastępcy kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w pkt 1,

3)w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w pkt 1,

4)w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych wymienionych w pkt 1 lit. a-c,

5)mierniczego górniczego:

a)w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1,

b)w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze,

6)geologa górniczego:

a)w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1,

b)w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze,

7)geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych,

8)kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,

9)specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,

10)specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego

-są obowiązane posiadać kwalifikacje określone ustawą.

2.Osoby wykonujące czynności w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. d-m albo zakładów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. n-q są obowiązane posiadać określane przez przedsiębiorcę albo podmiot, który uzyskał inną niż koncesja decyzję stanowiącą podstawę wykonywania działalności wykonywanej ustawą, przygotowanie i doświadczenie zawodowe do wykonywania tych czynności, a także znajomość:

1)przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

2)zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju zakładów górniczych i występujących w nich zagrożeń

-w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności.

3.Czynności kierownika ruchu, zastępcy kierownika ruchu, kierownika działu ruchu oraz zastępcy kierownika działu ruchu są czynnościami w kierownictwie ruchu, a czynności kierownika działu ruchu oraz zastępcy kierownika działu ruchu - czynnościami w kierownictwie działu ruchu.

4.Osobami wykonującymi czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym są:

1)kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego, a także ich zastępcy - w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;

2)kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca - w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.

5.Osobami wykonującymi czynności specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym są:

1)kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;

2)kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.

6.Osobami wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego są:

1)w podziemnych zakładach górniczych:

a)górnik strzałowy,

b)wydawca środków strzałowych,

c)instruktor strzałowy,

d)sygnalista szybowy,

e)maszynista maszyn wyciągowych,

f)rewident urządzeń wyciągowych,

g)operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej,

h)operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych,

i)maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią,

j)rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,

k)spawacz,

l)elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

m)elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;

2)w odkrywkowych zakładach górniczych:

a)strzałowy,

b)wydawca środków strzałowych,

c)spawacz,

d)elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

e)elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;

3)w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:

a)strzałowy,

b)wydawca środków strzałowych,

c)spawacz,

d)elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

e)elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV,

f)mechanik wiertni,

g)operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.
art. 54
1.Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-9, wymaga posiadania kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

2.Kwalifikacjami ogólnymi są:

1)w przypadku czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-4 - znajomość:

a)przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

b)zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju zakładów górniczych i występujących w nich zagrożeń

-w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności;

2)w przypadku czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 5 - znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania czynności mierniczego górniczego, czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego oraz czynności w kierownictwie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;

3)w przypadku czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 6 - znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania czynności geologa górniczego, czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego oraz czynności w kierownictwie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;

4)w przypadku czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7 - znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania czynności geofizyka górniczego oraz czynności w wyższym dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego;

5)w przypadku czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 8 i 9 - znajomość:

a)przepisów określających zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych w tym zakładzie,

b)organizacji i zadań ratownictwa górniczego,

c)wyposażenia jednostek ratownictwa górniczego,

d)metod prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych,

e)metod prowadzenia szkoleń i ćwiczeń ratowniczych,

f)zasad udzielania pomocy przedmedycznej,

g)działalności pogotowi specjalistycznych.

3.Kwalifikacjami zawodowymi są:

1)tytuły zawodowe lub dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, ukończenie określonych w tych przepisach studiów wyższych lub określonych w tych przepisach studiów podyplomowych;

2)w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 - posiadanie odpowiednich kwalifikacji w zawodzie lub odpowiednich uprawnień zawodowych;

3)odbycie, również przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, praktyki:

a)w zakresie czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-4, lub w ruchu zakładu górniczego, zakładu wykonującego roboty geologiczne lub zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1,

b)w zakresie czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 4 albo ust. 2, lub w ruchu zakładu górniczego, zakładu wykonującego roboty geologiczne lub zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 - w przypadku czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 3,

c)mierniczej,

d)geologicznej,

e)geofizycznej,

f)ratowniczej

-określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 czasem jej trwania oraz rodzajem wykonywanych czynności.
art. 55
1.Praktyką w zakresie czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2, lub w ruchu zakładu górniczego, zakładu wykonującego roboty geologiczne lub zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 jest okres pracy:

1)w dziale ruchu lub specjalności technicznej:

a)w zakładach górniczych prowadzących działalność tą samą metodą lub

b)w zakładach wykonujących roboty geologiczne tą samą metodą, lub

c)w zakładach prowadzących ten sam rodzaj działalności określonej w art. 2 ust. 1, lub

d)w podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego prowadzącego działalność tą samą metodą;

2)pod ziemią, jeżeli czynności w kierownictwie ruchu lub wyższym dozorze ruchu mają być wykonywane w ruchu zakładu górniczego pod ziemią.

2.Co najmniej połowa praktyki w zakresie czynności, o których mowa w art. 53 ust. 2, obejmuje okres pracy w średnim dozorze ruchu.

3.Praktyką mierniczą jest okres pracy w zakresie miernictwa górniczego w:

1)zakładzie górniczym;

2)podmiocie wykonującym w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu czynności w ruchu zakładu górniczego.

4.Praktyką geologiczną jest okres pracy w zakresie geologii górniczej w:

1)zakładzie górniczym;

2)podmiocie wykonującym w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu czynności w ruchu zakładu górniczego.

5.Praktyką geofizyczną jest okres pracy w zakresie geofizyki górniczej w:

1)zakładzie górniczym;

2)podmiocie wykonującym w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu czynności w ruchu zakładu górniczego.

6.Praktyką ratowniczą jest, w zależności od rodzaju czynności, okres pracy:

1)w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w określonym w art. 53 ust. 4 i 5 rodzaju zakładu górniczego;

2)na stanowisku ratownika górniczego w określonym w art. 53 ust. 4 i 5 rodzaju zakładu górniczego;

3)na stanowisku zawodowego ratownika górniczego w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności ratownictwa górniczego dla określonego w art. 53 ust. 4 i 5 rodzaju zakładu górniczego;

4)na stanowisku kierownictwa lub specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności ratownictwa górniczego dla określonego w art. 53 ust. 4 i 5 rodzaju zakładu górniczego.

7.Praktyką w zakresie uregulowanym niniejszym rozdziałem są również okresy pracy w organach nadzoru górniczego lub w innych organach nadzoru i kontroli warunków pracy, obejmujące wykonywanie nadzoru i kontroli nad czynnościami określonymi w art. 53.
art. 56
Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 53 ust. 6, wymaga:

1)posiadania wykształcenia, przez:

a)ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo

b)ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy", albo

c)ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy";

2)odbycia praktyki, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 stażem pracy lub okresem szkolenia praktycznego na stanowisku oraz rodzajem wykonywanych czynności;

3)odbycia kursu specjalistycznego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 lub - w przypadku czynności wymienionych w art. 53 ust. 6 pkt 1 lit. a-c i j-m, pkt 2 lit. a-c i pkt 3 lit. a-e - odbywania tego kursu z częstotliwością określoną w tych przepisach;

4)posiadania dodatkowych kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 - w przypadku czynności wymienionych w art. 53 ust. 6 pkt 1 lit. k-m, pkt 2 lit. c-e i pkt 3 lit. c-e;

5)posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.6)), lub aktualnego orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego; zakres i częstotliwość badań dla poszczególnych czynności określają przepisy wydane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2;

6)posiadania minimalnego wieku określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2.

następne przepisy