poprzednie przepisy

art. 225
Ilekroć w obowiązujących przepisach jest przywołana ustawa, o której mowa w art. 226, należy przez to rozumieć niniejszą ustawę.
art. 226
Traci moc ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).
art. 227
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

koniec tekstu