poprzednie przepisy

art. 20
Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne.

DZIAŁ III

Koncesje

Rozdział 1

Zasady koncesjonowania

art. 21
1.Działalność w zakresie:

1)poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1,

2)wydobywania kopalin ze złóż,

3)podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

4)podziemnego składowania odpadów

-może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do koncesjonowania działalności, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 11 ust. 3-9 tej ustawy.

3.Do koncesjonowania działalności dotyczącej poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż stosuje się przepisy niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 2.

4.Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

5.Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni.
USwobodDziałGosp

art. 11 USwobodDziałGosp

art. 22
1.Koncesji na:

1)poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1,

2)wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż,

3)wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

4)podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,

5)podziemne składowanie odpadów

-udziela minister właściwy do spraw środowiska.

2.Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

1)obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

2)wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,

3)działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

-udziela starosta.

3.Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna.

4.W zakresie nieokreślonym w ust. 1 i 2 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udziela marszałek województwa.
art. 23
1.Udzielenie koncesji na:

1)poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych oraz wydobywanie tych rud ze złóż, a także podziemne składowanie odpadów promieniotwórczych, wymaga opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

2)wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią wymaga uzgodnienia z organem odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego;

3)wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

2.W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie koncesji na:

1)poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności;

2)wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób przewidziany w art. 7.

3.Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa.

następne przepisy