poprzednie przepisy


Rozdział 3

Państwowa służba geologiczna

art. 162
1.Państwowa służba geologiczna wykonuje następujące zadania państwa w zakresie geologii:

1)inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska;

2)prowadzi centralne archiwum geologiczne;

3)gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje dane geologiczne;

4)prowadzi bazy danych geologicznych;

5)sporządza krajowy bilans zasobów kopalin;

6)przygotowuje materiały w celu przeprowadzania przetargów na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złóż;

7)koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje prace pilotażowe z tego zakresu;

8)prowadzi rejestr obszarów górniczych;

9)koordynuje zadania z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;

10)rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne.

2.Państwowa służba geologiczna wykonuje inne, niż określone w ust. 1, zadania państwa w zakresie geologii, powierzone przez ministra właściwego do spraw środowiska.
art. 163
1.Państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

2.Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy może powierzyć wykonanie niektórych zadań określonych w art. 162 jednostkom organizacyjnym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, a także przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych.

3.Nadzór nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.

4.Plan prac państwowej służby geologicznej dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 162 ust. 1, na rok następny Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy corocznie w terminie do dnia 31 maja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska do akceptacji.

5.Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy corocznie w terminie do dnia 15 lutego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z wykonanych zadań, o których mowa w ust. 4, według stanu na dzień 31 grudnia.

Rozdział 4

Organy nadzoru górniczego

art. 164
1.Organami nadzoru górniczego są:

1)Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2)dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych;

3)dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "SUG".

2.Organami nadzoru górniczego pierwszej instancji są dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor SUG, chyba że ustawa stanowi inaczej.

następne przepisy