poprzednie przepisy

art. 159
1.W przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana:

1)z naruszeniem warunków określonych w koncesji,

2)bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków,

3)bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków

-właściwy organ administracji geologicznej, w drodze decyzji, odpowiednio wstrzymuje działalność, nakazuje niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby nakazuje podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu.

2.Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności.
art. 160
Zadania związane z dokumentacjami geologicznymi wykonują te organy administracji geologicznej, które udzieliły koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, zatwierdziły projekt robót geologicznych lub którym przedłożono projekt robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu.
art. 161
1.Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 2 i 3.

2.Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

1)złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

2)ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

3)badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych;

4)odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

5)robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

6)warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

3.Do ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

1)złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień tych złóż i wtłaczaniem wód pochodzących z takich odwodnień do górotworu;

2)obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

3)regionalnych badań hydrogeologicznych;

4)określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;

5)określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów;

6)regionalnych badań budowy geologicznej kraju;

7)regionalnych prac kartografii geologicznej;

8)ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;

9)otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopalin;

10)obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m.
art. 10 ust.1 PrGeologGórnicze


Rozdział 3

Państwowa służba geologiczna

art. 162
1.Państwowa służba geologiczna wykonuje następujące zadania państwa w zakresie geologii:

1)inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska;

2)prowadzi centralne archiwum geologiczne;

3)gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje dane geologiczne;

4)prowadzi bazy danych geologicznych;

5)sporządza krajowy bilans zasobów kopalin;

6)przygotowuje materiały w celu przeprowadzania przetargów na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złóż;

7)koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje prace pilotażowe z tego zakresu;

8)prowadzi rejestr obszarów górniczych;

9)koordynuje zadania z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;

10)rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne.

2.Państwowa służba geologiczna wykonuje inne, niż określone w ust. 1, zadania państwa w zakresie geologii, powierzone przez ministra właściwego do spraw środowiska.

następne przepisy