poprzednie przepisy


Rozdział 2

Organy administracji geologicznej

art. 156
1.Organami administracji geologicznej są:

1)minister właściwy do spraw środowiska;

2)marszałkowie województw;

3)starostowie.

2.Zadania administracji geologicznej wykonuje:

1)minister właściwy do spraw środowiska - przy pomocy Głównego Geologa Kraju, będącego sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra;

2)marszałek województwa - przy pomocy geologa wojewódzkiego;

3)starosta - przy pomocy geologa powiatowego.

3.Określone ustawą zadania marszałków województw oraz starostów są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
art. 157
W sprawach określonych ustawą organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do marszałków województw jest minister właściwy do spraw środowiska.
art. 158
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do zakresu działania organów administracji geologicznej należy wykonywanie określonych zadań, a w szczególności:

1)podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy, w tym udzielanie koncesji;

2)kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych.
art. 159
1.W przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana:

1)z naruszeniem warunków określonych w koncesji,

2)bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków,

3)bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków

-właściwy organ administracji geologicznej, w drodze decyzji, odpowiednio wstrzymuje działalność, nakazuje niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby nakazuje podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu.

2.Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności.

następne przepisy