poprzednie przepisy

art. 132
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do likwidacji zakładu górniczego, jego oznaczonej części oraz zbędnych ze względów technicznych i technologicznych urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk górniczych tego zakładu, prowadzonej przez podmiot niebędący przedsiębiorcą, w tym likwidacji byłego zakładu górniczego.

DZIAŁ VII

Opłaty

art. 133
1.Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wnosi opłatę ustalaną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją.

2.Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1)węgla kamiennego i rud uranu - 529,05 zł;

2)węgla brunatnego - 211,62 zł;

3)pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą - 105,81 zł.

3.Stawka opłaty za działalność w zakresie rozpoznawania złóż kopalin lub łącznie za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin wynosi dwukrotność stawki określonej w ust. 2.

4.Opłata ma charakter jednorazowy i jest wnoszona w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja stała się ostateczna. Dowód wniesienia opłaty przedsiębiorca niezwłocznie przedstawia organowi koncesyjnemu oraz podmiotom określonym w art. 141 ust. 1-3.

5.Organ koncesyjny, wydłużając czas obowiązywania koncesji, ponownie ustala opłatę za działalność. Do ustalenia tej opłaty stosuje się przepisy ust. 1-4.
art. 134
1.Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym.

2.Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ustawy.

3.Stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 50% w przypadku:

1)kopaliny towarzyszącej;

2)kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów.
art. 135
1.Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na:

1)podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo

2)podziemne składowanie odpadów

-wnosi opłatę ustalaną jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości substancji lub odpadów, która w okresie rozliczeniowym została wprowadzona do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych.

2.Stawki opłat z tytułu magazynowania wynoszą dla:

1)substancji gazowych - 1,61 zł/tys. m3;

2)substancji ciekłych - 3,19 zł/t;

3)pozostałych substancji - 1,60 zł/t.

3.Stawki opłat z tytułu składowania wynoszą dla odpadów:

1)niebezpiecznych - 65,79 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;

2)obojętnych - 3,79 zł/t;

3)innych niż niebezpieczne i obojętne - 5,06 zł/t.

następne przepisy